A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДА
Вінницька область, Немирівський район

Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Немирівської міської об’єднаної територіальної громади

ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

                                                                                НЕМИРІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

__ ____________ 2017  року                                          ___ сесія ____ скликання

 

 

Про нормативно-правові акти з питань

оренди майна комунальної власності

Немирівської міської об’єднаної

територіальної громади

 

З метою врегулювання господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, вдосконалення організації договірно-майнових відносин, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,  керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» та від 10.08.1995 №629 «Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди», Немирівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності Немирівськоїоб’єднаної територіальної громади (далі - Положення) (додається).
 2. Затвердити типову форму Договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого, рухомого, або іншого) майна, що належить до комунальної власності Немирівської об’єднаної територіальної громади згідно з Додатком №1.
 3. Затвердити Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що є власністю Немиріської об’єднаної територіальної громади (далі - Методика) .
 4. Затвердити орендні ставки за використання нерухомого майна, що є комунальною власністю Немирівської міської об’єднаної територіальної громади згідно з Додатком №1.
 5. Установити, що дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.
 6. Визнати таким, що втратило чинність рішення 12 сесії 5 скликання від 26.12.2007 року « Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Немирова  та положень, які регулюють їх використання».
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну           

депутатську комісію з питань   комунальної власності, приватизації , транспорту і зв’язку.

 

 

 

Міський голова                                                     Віктор Качур

 

 

 

Затверджено рішенням

№_____від «__»_______ 2017 року                      

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності Немирівської об’єднаної територіальної громади

 

1. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у власності Немиріської об’єднаної територіальної громади розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативних актів і регулює: організаційно-розпорядчі відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у власності Немирівської міської об’єднаної територіальної громади; правові відносини між орендодавцем та орендарем щодо використання комунального майна; порядок укладання, продовження та припинення договорів оренди комунального майна, передачі його в суборенду.

1.2. Передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків передбачених законом, цим Положенням, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

1.3. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

1.3.1 оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідно орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

1.3.2 Комунальне підприємство, заклад, установа – юридична особа комунальної форми власності, на балансі якої знаходиться комунальне майно;

1.3.3. орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування комунальним майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;

1.3.4. суборенда – цивільно-правові відносини, засновані на договорі, за яким одна сторона зобов’язується передати частину комунального майна, орендарем якого вона є,  у користування, на строк, що не може бути більше строку оренди третій особі;

1.3.5. цілісний майновий комплекс – господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання;

1.3.6. рухоме майно – рухомі речі, які можна вільно пересувати в просторі;

1.3.7. нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

1.3.8. індивідуально визначене майно – конкретна річ, яка відрізняється від інших особливими ознаками.

2. Об’єкти оренди

2.1. Об’єктами оренди є комунальне майно:

2.1.1. цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;

2.1.2. нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо), що є вільним;

2.1.3. окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група інвентарних об'єктів) в т.ч. інше окреме майно - машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, матеріальні активи.

2.2. Перелік об’єктів права власності Немирівської об’єднаної територіальної громади, які не можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням Немирівської міської ради.

2.3. Майно, яке передається в оренду повинно бути приведене Орендодавцем в належний стан, тобто придатне для використання та відповідати встановленим законодавством нормам.

3. Орендодавці.

3.1. Орендодавцями комунального майна, що перебуває у власності Немирівської об’єднаної територіальної громади є:

3.1.1. Немирівська міська рада - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 кв.м.;

3.1.2. Підприємства, установи, організації (на балансі яких знаходиться майно)  - щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м.

4. Орендарі

4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, фізичні особи з окремим правовим статусом.

4.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

4.3. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

5. Підстави для розгляду питання передачі об’єктів в оренду.

5.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та  юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього Положення, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у пункті 3 цього Положення.

5.2.  Немирівська міська рада  щодо майна комунальної власності формує   щороку  на підставі інформації органів, уповноважених управляти відповідним майном, переліки цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів  і нерухомого майна, що може бути передано в оренду та оприлюднюють відповідну інформацію у засобах масової інформації або в мережі Інтернет.

5.3. Для розгляду питання передачі об’єктів в оренду фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву на ім’я орендодавця та документи згідно з переліком, визначеним в у п.5.4 цього Положення.

Орендодавець  протягом 15 днів після дати реєстрації заяви розміщує  в  офіційних  друкованих  засобах  масової інформації  або  на  власному веб-сайті     оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору  оренди і повідомляє про це заявника.

 Протягом 10   робочих   днів   після   розміщення  оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

 Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв  орендодавець  рішенням конкурсної комісії ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди.  У разі якщо  подано  лише  одну заяву,  конкурс  на  право  оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником.  У разі надходження двох і  більше  заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

5.4.Перелік документів, які подаються заявником:

5.4.1. Заява на ім’я орендодавця про намір взяти в оренду майно, із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника.

5.4.2. Копія статуту та установчого договору (у разі звернення господарського товариства із заявою про оренду); копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності для фізичної особи - суб’єкта малого підприємництва; копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи.

5.4.3.Копія довідки органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ, ідентифікаційний код для ФОП.

5.4.4. Копія довідки про взяття на облік платника податку.

5.4.5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма № 2-р)(за наявності такого).

5.4.6. Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

6. Конкурс  на право оренди комунального майна, що перебуває у власності  Немирівської об’єднаної територіальної громади.

6.1. Передача майна в орендне користування здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених пунктом 12 цього Положення.

6.2. Конкурс на право оренди (надалі - конкурс) проводиться щодо майна, яке не перебуває у користуванні інших фізичних чи юридичних осіб.

6.3. Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду, економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати та збільшення доходів від оренди майна, а також створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання.

6.4. Конкурс, згідно з цим Положенням, полягає у визначенні переможця, який запропонував найвищу орендну плату та найкращі умови щодо експлуатації об’єкта оренди і співпраці з Немирівською об’єднаною територіальною громадою.

6.5. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Орендодавця.

6.6. Зміна цільового використання об’єкта оренди, наданого в оренду за конкурсом, до закінчення терміну договору оренди не допускається.

7. Умови конкурсу.

7.1. Орендодавець розробляє умови конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності Немирівської об’єднаної територіальної громади  та подає на затвердження Конкурсної комісії (далі - Комісії).

7.2. Стартова орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності Немирівської об’єднаної територіальної громади, затвердженої рішенням Немирівської міської ради (далі – Методика), остаточний розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу;

7.3. Визначення ринкової вартості майна проводиться незалежним експертом.

7.4. Незалежна оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до нормативних актів та чинних стандартів, юридичними особами (експертами) на замовлення Орендодавця або одним заявником за наявності дозволу орендодавця.

7.5. Витрати на проведення експертизи (у разі оплати експертної оцінки Орендодавцем)  відшкодовуються орендарем протягом місяця від часу укладення Договору оренди.

 

7.6. Результати експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати її проведення, якщо менший термін не передбачено в звіті.

7.7. Конкурс передбачає наступні обов’язкові умови:

- зобов’язання усіх учасників конкурсу щодо дотримання умов збереження, відновлення та використання об’єкта;

- збереження спеціалізації об’єкта оренди;

- щодо оренди цілісно-майнового комплексу - спеціальні умови, що випливають із соціально-економічного розвитку Немирівськоїоб’єднаної територіальної громади.

7.8 . Комісія може визначити інші додаткові умови конкурсу.

8. Умови участі в конкурсі. Конкурсні пропозиції.

8.1. До участі у конкурсі допускаються особи, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 4 цього Положення і своєчасно подали документи, передбачені п. 5.4 цього Положення, а також:

8.1.1. заяву, на ім’я голови Комісії, про участь у конкурсі;

8.1.2. належно оформлене доручення (для представників фізичних та юридичних осіб);

8.1.3 відомості про банківський рахунок (при його наявності);

8.1.4. письмові конкурсні пропозиції, з зазначенням відомостей про учасника, та запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати в гривнях (для об’єктів нерухомого майна за 1 кв.м. за місяць), умови використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта, його модернізацію, тощо.

8.2. Конкурсні пропозиції надаються в конвертах з написом "На конкурс", запечатаних та скріплених печаткою учасника конкурсу (за наявності) та/або підписом заявника.

8.3. Секретарем Комісії заяви та конкурсні пропозиції учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, в якій зазначається:

- дата подачі заяви, порядковий номер учасника;

- прізвище ім’я та по батькові або назва суб’єкта підприємницької діяльності, їх представника;

- відповідність поданих пропозицій вимогам цього Положення.

8.4. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає розголошенню.

8.5. Заяви від нових претендентів приймаються протягом 14-ти календарних днів з дня опублікування повідомлення про конкурс.

9. Оголошення.

9.1. Секретар комісії оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на право оренди об’єктів права власності Немирівської об’єднаної територіальної громади  в місцевих друкованих засобах масової інформації та/або в мережі Інтернет.

9.2. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

9.2.1. інформація про об'єкт:

- назва об’єкта оренди,

- місцезнаходження,

- балансоутримувач;

- для нерухомого майна – технічна характеристика;

9.2.2. термін оренди;

 початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності Немирівської об’єднаної територіальної громади,  цільове використання.

9.2.3. цільове використання об'єкта оренди:

   - орендар має забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно та прилеглу територію в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки;

   - орендар повинен дотримуватись вимог експлуатації об'єкта;

   - орендар має здійснювати певні види ремонтних робіт;

9.2.4. порядок сплати орендної плати:

  - своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

   - щоквартально до 15-го числа проводити з орендодавцем звірку взаєморозрахунків орендних платежів і оформляти відповідні акти звірки;

9.3. У разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу надається додатково інформація щодо:

9.3.1. виду виробничої діяльності;

9.3.2. обсягу виробничої діяльності;

9.3.3. кількості і складу робочих місць.

10. Конкурсна комісія.

10.1. Функції Конкурсної комісії виконує Комісія з питань комунальної власності, приватизації, транспорту та зв"язкуНемирівськоїміської ради, яка створюється рішенням Немирівської міської ради.

10.2. Положення про Комісію та її склад затверджується відповідно рішенням Немирівської міської ради.

10.3. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться по мірі необхідності. У разі потреби отримання додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення представників орендодавця, ініціаторів оренди комунального майна чи їх представників, учасників конкурсу, інших осіб. Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів Комісії та оформлюються протокольно.

10.4. На засіданні Комісії мають бути присутні члени Комісії особисто.

10.5. Основними завданнями та функціями Комісії є:

10.5.1. визначення умов та терміну проведення конкурсу;

10.5.2. розгляд пропозицій учасників конкурсу;

10.5.3. визначення переможця конкурсу;

10.6. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії.

10.7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання Комісії;

- головує на засіданнях Комісії;

- дає доручення членам Комісії;

- організовує підготовку матеріалів та їх розгляд на Комісії.

10.8. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії. Голова Комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу чи з інших питань голоси членів Комісії розділилися порівну.

10.9. Секретар Комісії:

- готує інформаційні повідомлення про оголошення конкурсу;

- готує пропозиції, щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

- приймає подані претендентами документи, які відповідають вимогам Положення;

- повідомляє претендента про недопущення його до участі у конкурсі у разі неналежного оформлення документів;

- приймає та реєструє заяви та конкурсні пропозиції;

- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- оформляє протокол засідання комісії;

10.10. При виявленні неналежного оформлення заявником документів, секретар робить відповідну відмітку в журналі реєстрації звернень та конкурсних пропозицій та інформує про це учасника конкурсу.

10.11. Після кінцевого терміну прийняття конкурсних пропозиції секретар передає заяви для розгляду голові Комісії.

10.12. Заяви з резолюціями голови конкурсної Комісії розглядаються Комісією в день конкурсу.

10.13. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у секретаря конкурсної Комісії. Конверти розкриваються на засіданні конкурсної Комісії.

10.14. Комісія має право для вирішення залучати фахівців та запитувати додаткові документи в учасників конкурсу за їх згодою.

10.15. У разі відсутності голови Комісії його функції покладаються на заступника голови Комісії.

11. Проведення конкурсу.

11.1. Конкурс проводиться не раніше 14днів з дня оприлюднення оголошення конкурсу.

11.2. Секретар надає Комісії перелік претендентів на участь у конкурсі, конкурсну документацію та зауваження щодо відповідності наданих документів вимогам зазначених в пункті 8.1., 8.2. Положення.

11.3. Конверти з конкурсними пропозиціями розкриваються на засіданні Комісії.

11.4. До участі у конкурсі згідно з рішенням Комісії допускаються претенденти, які виконали умови конкурсу, передбачені п. 8.1. цього Положення.

11.5. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб в один етап, на якому визначається переможець відповідно до умов конкурсу та пропозицій Комісії. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

11.6. Комісія стосовно кожного об’єкта конкурсу за результатами голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір оренди за наявності згоди останнього, у разі не укладання такого договору з переможцем конкурсу, протягом 14 календарних днів з дати рішення, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

11.7. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у гривнях, при обов'язковому виконанні інших умов конкурсу.

11.8. У разі надходження від учасників конкурсу двох і більше конкурсних пропозицій з однаковим найбільшим розміром орендної плати Комісія надає можливість учасникам внести зміни до конкурсних пропозицій.

11.9. У разі надходження однієї пропозиції або якщо до участі в конкурсі допущений один претендент, який виконав умови конкурсу і його конкурсна пропозиція перевищує стартову орендну плату, конкурс не проводиться і Комісія приймає рішення про надання в оренду майна єдиному заявнику та заключення з ним договору оренди.

11.10. Після закінчення засідання конкурсної Комісії складається протокол, який підписується головою та секретарем Комісії.

11.11. У протоколі засідання Комісії зазначаються:

- інформація про об'єкт оренди;

- відомості про претендентів;

- рішення про допущення претендентів до участі в конкурсі;

- конкурсні пропозиції і зобов'язання учасників;

- рішення про визначення переможця.

11.12. Учасник конкурсу, який визначений переможцем, інформується Секретарем письмово, в триденний термін з дати прийняття рішення Комісією.

11.13. Секретар інформує учасників конкурсу, які не визнані переможцем, про результати конкурсу, письмово, в п’ятиденний термін з дати засідання Комісії.

11.14. Документи переможців конкурсу зберігаються протягом терміну дії договору оренди, інших учасників, а також претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, протягом одного місяця і можуть бути повернуті за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання Комісії.

11.15. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу та інші зобов’язання переможця конкурсу, зазначені в конкурсних пропозиціях.

12. Передача в оренду комунального майна, що перебуває у власності Немирівськоїоб’єднаної територіальної громади поза конкурсу.

12.1. Майно Немирівської об’єднаної територіальної громади передається в оренду поза конкурсом:

12.1.1.бюджетним установам та організаціям;

12.1.2. комунальним підприємствам  Немирівської міської ради;

12.1.3. в разі погодинної оренди;

12.1.4. в суборендне користування;

12.1.5. в інших випадках, передбачених законом та цим Положенням.

13. Порядок укладання договорів оренди

13.1. Підставою для укладення орендодавцем договору оренди комунального майна, що перебуває у власності, є рішення Немирівської міської ради.

13.2. Порядок укладання договорів оренди:

13.2.1. Заявники (яким надається майно в оренду поза конкурсом) та переможці конкурсу зобов’язані отримати від орендодавця погоджений проект договору оренди  - не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття рішення ради.

13.2.2. Переможці конкурсу /заявники/, у разі згоди з умовами, визначеними в проекті договору, підписують договір та отримують свій екземпляр договору.

13.3. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов та підписання сторонами тексту договору.

13.4. У разі не укладання договору оренди у строк 14 календарних днів з дня отримання проекту з вини переможця конкурсу чи заявника відповідно, рішення втрачає чинність в частині надання дозволу орендодавцю на укладання договору оренди з переможцем конкурсу чи заявником відповідно.

13.5. Договори оренди, які укладаються на термін три і більше років, підлягають нотаріальному посвідченню.

13.6. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, покладаються на орендаря.

13.7. Договір оренди, який підлягає нотаріальному посвідченню вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

13.8. Договір оренди складається в двох примірниках: по одному примірнику для орендодавця, орендаря об'єкта оренди.

13.9. Орендодавець веде реєстр договорів оренди.

13.10. Відмітка про реєстрацію договору оренди розміщується в правому верхньому куті першої сторінки договору.

13.11. В разі відмови переможця конкурсу укласти договір оренди в термін, встановлений даним Положенням, договір укладається з учасником конкурсу, який зайняв друге місце та визначений Комісією таким, з ким може бути укладено договір оренди, за його згоди.

13.12. У разі відмови переможця конкурсу та відсутності згоди іншого учасника, конкурс проводиться повторно.

 13.13. Оцінка об’єктів оренди передує укладенню Договору оренди.

14. Істотні умови договору.

14.1. Істотними умовами договору оренди є:

14.1.1. об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

14.1.2. термін, на який укладається договір оренди;

14.1.3. орендна плата з урахуванням її індексації (визначена на конкурентних засадах для суб’єктів господарювання, або згідно з методикою для неприбуткових організацій, або пільгова, встановлена рішенням Немирівської міської ради);

14.1.4. порядок використання амортизаційних відрахувань;

14.1.5. порядок відновлення орендованого майна та умови його повернення;

14.1.6. виконання зобов'язань;

14.1.7. забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

14.1.8. відповідальність сторін;

14.1.9. обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної та санітарно-епідемічної безпеки орендованого майна;

14.1.10. порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;

14.1.11. страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

14.2. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

15. Орендна плата

15.1. Орендна плата є платежем, який вносить орендар на зазначений орендодавцем рахунок незалежно від наслідків власної господарської діяльності.

15.2. Орендна плата використовується в порядку, визначеному бюджетним законодавством та Методикою.

15.3. Орендна плата встановлюється в грошовій формі.

15.4. Орендна плата розраховується згідно Методики, або за розміром орендної плати, запропонованому на конкурсі.

15.5. Основою для розрахунку орендної плати повинна служити проведена, та відповідно затверджена, оцінка ринкової вартості об’єкту оренди.

15.6. Розмір орендної плати змінюється з врахуванням рівня інфляції та у випадках, прямо передбачених законодавством. Зміна розміру орендної плати з цих підстав не вважається односторонньою зміною умов договору.

15.7. Термін внесення орендної плати визначається договором.

15.8. За несвоєчасне внесення орендної плати, Орендар сплачує пеню у відповідності до умов договору за кожний день порушення строку.

 15.9.Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетним організаціям становить 1 грн.

 

16. Продовження терміну дії договору оренди.

16.1. Продовження терміну дії договорів оренди відбувається у спосіб передбачений чинним законодавством.

16.2. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі, якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

16.3. За 45 днів до закінчення терміну договору оренди орендодавець подає на розгляд Комісії:

- довідку про виконання умов договору оренди орендарем за минулий період;

- акт обстеження орендованого майна;

 - інші документи, в залежності від об’єкту оренди (при необхідності).

16.4. Комісія розглядає матеріали подані Орендодавцем про закінчення термінів договорів оренди та стан виконання основних умов сторонами та надає свій висновок щодо переукладення договору оренди.

16.5. Заявнику може бути відмовлено в оренді на новий термін у випадку:

16.5.1. якщо орендар не виконував або порушував умови договору оренди;

16.5.2. прийняття  Немирівськоюміською радою рішення про реконструкцію об’єкта;

16.5.3. прийняття Немирівською міською радою рішення про відчуження об’єкта;

16.5.4. включення майна до переліку об’єктів, які зарезервовані для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних організацій;

16.5.5. якщо запропоновані умови подальшої експлуатації об’єкта оренди не відповідають напрямкам розвитку відповідної інфраструктури на території його розташування;

16.5.6. прийняття  Немирівською міською радою рішення про включення об'єкта до переліку об’єктів, які не можуть бути об’єктами оренди;

16.5.7.  в інших випадках.

17. Порядок передачі в суборенду.

17.1. Питання передачі частини орендованого приміщення в суборендне користування вирішується рішенням Балансоутримувача та за заявою Орендаря за поданням Комісії, без конкурсу.

17.2. У разі прийняття рішення про передачу майна в суборенду, укладається договір суборенди.

17.3. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

17.4. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів.

17.5. Для розгляду питання секретарю комісії подаються:

- заява орендаря, з яким укладено договір оренди майна;

- копія поверхового плану об'єкта оренди завірена орендарем по основному договору оренди із зазначенням приміщень, які плануються передати в суборенду.

17.6. Заява має містити такі дані:

- повна назва юридичної або фізичної особи;

- поштовий індекс, юридичну та фактичну адресу місцезнаходження;

- контактні телефони заявника;

- вид діяльності підприємства (підприємця), як суб’єкта підприємницької діяльності;

- дані про об’єкт оренди:

балансоутримувач,

адреса,

поверх, підвал/напівпідвал, (характеристика),

площа, яка, в разі надання дозволу, буде надана третій особі в суборендне користування,

мета використання майна третьою особою;

- дата та підпис заявника, відбиток печатки (за наявності).

17.6.1. для третьої сторони, яка є юридичною особою:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (доручення);

- копія паспорта (стор. 1, 2, 11) представника юридичної особи;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія статуту або положення для юридичної особи;

- копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

- довідку про джерела фінансування для неприбуткових організацій.

- копія довідки органу статистики про внесення особи на облік;

- копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, якщо це передбачено законодавством (при необхідності);

17.6.2. для третьої сторони, яка є фізичною особою:

- копію паспорта (стор. 1, 2, 11) заявника або належним чином оформлене доручення, видане представнику фізичної особи;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;

- копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи, як суб'єкта підприємницької діяльності;

- копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

- копія документа, що посвідчує окремий правовий статус фізичної особи;

- довідку про вид діяльності;

17.7. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії договору оренди основного орендаря.

17.8. Плата за суборенду не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

18. Внесення змін до договорів оренди, встановлення пільгових орендних ставок.

18.1. Зміни та доповнення до договору оренди, вносяться на підставі рішень  Немирівської міської ради за поданням Комісії, шляхом укладення додаткових угод, які є невід’ємною частиною договору оренди.

18.2. Питання щодо встановлення пільгової орендної плати, її терміну або відмови у її встановленні вирішуються на сесії  Немирівської міської ради при попередньому розгляді Комісією.

19. Прикінцеві положення.

19.1. Контроль за виконанням умов договорів оренди комунального майна в межах своїх повноважень здійснює орендодавець. При наявності порушень умов договорів, приймаються відповідні заходи щодо їх усунення, передбачені чинним за

конодавством та цим Положенням.

19.2. Питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України.

 

 

 

Додаток 1

до Положення, затвердженого Рішенням

  від «__»_________20__ року №____

Договір оренди №____

індивідуально визначеного (нерухомого, рухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності Немирівської міської об’єднаної територіальної громади

м. Немирів                                                                 «___»___________20__року

 

 Ми, що нижче підписалися,_____________________________________________________,

 (повна назва Орендодавця)

 місцезнаходження якого:_______________________________________________________, 

 

(далі – Орендодавець) в особі   __________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що мешкає _____________________________________________________та діє на підставі

 

_________________________________________________________________ з одного боку,

 

та  __________________________________________________________________________,

                                                                                 (повна назва особи Орендаря)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________________, місцезнаходження якого:

______________________________________________________________,(далі – Орендар), 

(адреса)

в особі

______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що мешкає_____________________________________________________ та діє на підставі

                                                                                   (адреса)

_________________________________________________________________з іншого боку,

 

уклали цей Договір про наведене нижче:

 

1. Предмет Договору.

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно комунальної власності Немирівської об’єднаної  територіальної громади (далі – Майно), площею_________ м2, розміщене за адресою:

_____________________________________________________________, на  ____ поверсі

 

_____________________________________________________________________________,

(будинку, приміщення, будівлі)

Що перебуває на балансі

  _________________________________________________________________,

(Балансоутримувач)
 

вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку на «___»______20__ року і становить за незалежною оцінкою ____________________грн. (без ПДВ).

 

1.2. Майно передається в оренду з метою __________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

1.3. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передавання, в якому зазначається стан майна, що орендується, та інші відомості за узгодженням сторін.

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

2.1. Право укладання Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності Немирівської об’єднаної територіальної громади  Немирівської міської ради надане рішенням виконавчого комітету від «__»___________20__ року №____ або рішенням конкурсної  комісії від «__»__________20__ року.

2.2. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати нотаріального посвідчення Договору) та акта приймання-передавання Майна.

2.3. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається Немирівська об’єднанатериторіальна громада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності Немирівської об’єднаної територіальної громади, затвердженої рішенням міської ради «__»___________ 20__ року № ____ або за результатами конкурсу на право оренди комунального майна Немирівської об’єднаної територіальної громади  і становить без ПДВ за перший базовий місяць оренди _______________20__ р. __________________грн. (відповідно до розрахунку орендної плати, що додається до Договору).

3.2. Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата перераховується на поточний рахунок Орендодавця  у розмірі 100 відсотків щомісяця, не пізніше 5 числа, наступного за звітним.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується на користь Орендодавця з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення, уключаючи день оплати.

3.8. Зайва сума орендної плати, що надійшла до Орендодавця, підлягає заліку в рахунок подальших платежів.

3.9. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи штрафні санкції.

4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого Майна

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Немирівської об’єднаної територіальної громади.

5. Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.5. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.6. За погодженням з Орендодавцем здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшення орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження з Орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов’язаний надати висновок та проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

5.7. Протягом місяця після укладання цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на його вартість за звітом про оцінку, на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.8. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.9. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної чи часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.10. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір на відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, юридичної адреси, телефону, керівника підприємства, повідомити про це Орендодавця у тижневий строк.

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду.

6.3. Виключно за письмовою згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

6.5. Якщо Орендар за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця провів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець не зобов’язаний компенсувати йому зазначені кошти.

6.6. Вартість поліпшення орендованого майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягає.

6.7. Інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.

7. Обов’язки Орендодавця.

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки – після нотаріального посвідчення Договору.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. Інформувати Орендаря щодо рішень власника, які стосуються Майна, що є об’єктом Договору.

7.5. Орендодавець не несе відповідальності за понесені Орендарем збитки внаслідок аварії інженерних комунікацій, що знаходяться в орендованих приміщеннях.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

8.4. Вимагати повного відшкодування збитків, завданих Майну Орендарем.

8.5. Інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. 

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на _____________________________ , що діє з «___»__________20__ року до «___» ____________ 20__ року включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

10.4. За тридцять календарних днів до закінчення терміну дії договору оренди Орендар зобов’язаний письмово повідомити Орендодавця про продовження користування об’єктом оренди, в іншому випадку договір не буде переукладено. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною Договору оренди.

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку відчуження, приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- відчуження, приватизації орендованого майна Орендарем;

- загибелі орендованого Майна;

- достроково, за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

- банкрутства Орендаря;

- ліквідації Орендаря – юридичної особи;

- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

10.7. У разі припинення або розірвання Договору, поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю Орендодавця.

10.8. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за згодою Орендодавця, після припинення дії Договору, не підлягає компенсації.

10.9. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендодавцю.

У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.10. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендаря.

10.11. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за користування Майном за час прострочення.

10.12. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.13. Цей Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу - по одному в Орендодавця і Орендаря.

11. Додаткові умови

11.1. Сторони не відповідають за неналежне виконання цього договору внаслідок дії обставин, що виникли не з їх вини, та роблять неможливим його виконання. Якщо будь-яка з обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань у термін, встановлений Договором, то цей термін відкладається на час дії цих обставин.

11.2. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

11.3. При внесенні змін до законодавства України щодо оренди державного, комунального майна, у Договір можуть бути внесені відповідні зміни.

12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

- розрахунок орендної плати;

- звіт про оцінку майна, що передається в оренду;

- акт приймання-передавання орендованого Майна;

- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки) .

13. Платіжні та поштові реквізити сторін:

        Орендодавець                                                             Орендар

______________________                               _________________________

______________________                               _________________________

             М.П.                                                                           М.П.

 

 

 

Затверджено рішенням

№_____від «__»_______ 2017 року                      

 

МЕТОДИКА

розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що є власністю Немирівської об’єднаної територіальної громади

 1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму розрахунку орендної плати за нерухоме майно, цілісні майнові комплекси та індивідуально визначене майно комунальної власності Немирівської об’єднаної територіальної громади, згідно з Законом України  «Про оренду державного  та комунального майна» та «Про методику розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна», затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 04 жовтня 1995р. № 786 зі змінами та доповненнями.
 2. Орендна плата розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за  базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати  за перший та наступні місяці оренди.
 3. У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
 4. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальної власності Немирівської об’єднаної територіальної громади визначається за формулою:

 

Опл = Вз х Сор.ц,

          де:

          Опл  - розмір річної орендної плати, грн.;

Вз–вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об"єкта оренди, грн..;

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальної власності Немирівськоїоб’єднаної територіальної громади, визначена згідно з додатком № 1.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

 1. У разі оренди нерухомого майна комунальної власності Немирівської об’єднаної територіальної громади (крім оренди  нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 12 цього Порядку) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Опл = Вп х Сор,

де:

Вп - вартість орендованого майна, визначена незалежним шляхом, грн.;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком N 2.

 1. Незалежна  оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки.
 2. Розмір орендної плати і термін її внесення встановлюється договором оренди, який укладений між орендодавцем та орендарем.
 3. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.
 4. Якщо орендар збільшує орендовану площу приміщення, що в оренді, за рахунок вільних приміщень, що знаходяться у тому ж будинку, що і орендоване, або змінює напрямок використання орендованого приміщення, то орендна плата на збільшену площу розраховується за вартістю 1 кв. м. орендованої площі, яка склалася на момент приймання рішення про збільшення або про зміну напрямку використання.
 5. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету,Пенсійним фондом України та його територіальними  органами, державними та комунальними закладами охорони здоров"я, музеями, які утримуються  за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об"єднанням громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання  під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

 • рекламного та еротичного характеру;
 • заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
 • в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
 • заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.
 1. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло - і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
 2. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою  формулою:

Опл

Опл.міс. = ---------------- х Ід.о. х Ім,

                                12

де:

Опл - річна орендна  плата, грн.;

Ід.о. - індекс інфляції інфляції за період проведення незалежної ябо стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 1. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
 2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
 3. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
 4. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
 5. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання  його письмової заяви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1
до Методики,

затвердженої  рішенням _______________ сесії

Немирівської міської ради

 

 

Орендні ставки за використання нерухомого майна,

що є комунальною власністю Немирівської міської об’єднаної територіальної громади

 

№ п\п

Використання приміщень за функціональним призначенням

Орендна ставка, у відсотках до вартості майна, визначеної незалежним шляхом

1.    

Страхові компанії

35%,  але не менше 35 грн.за 1 кв. м. / баз. міс.

2.   

Органи управління (офіси) підприємств і установ, фірм, компаній та інших суб’єктів господарювання

20%, але не менше20 грн.за 1 кв.м. / баз. міс.

3.

Банківські, фінансові та кредитні установи

40%, але не менше40 грн. за 1 кв.м. . / баз. міс.

4.  

Юридичні та фізичні особи, що здійснюють діяльність у сфері права, надання юридичних, нотаріальних послуг

23%, але не менше23 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

5.

Туристичні організації

20%, але не менше20 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

6.

Проектні організації та конструкторські бюро 

15%, але не менше 15 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

7.

Заклади з надання стоматологічних послуг

30%, але не менше 30 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

8.

Спортивні, тренерські зали комерційного характеру

20%, але не менше 20 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

9.

Підприємства виробничої сфери –(промисловість) будівельні і ремонтні організації

20%, але не менше 20 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

10.

Підприємства по виробництву продуктів харчування

5%, але не менше 5 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

11.

Підприємницька діяльність в галузі охорони здоров’я

15%, але не менше 15 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

12.

Гаражі, окремі будівлі під складські приміщення без здійснення торгівлі

15%, але не менше 15 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

13.

Заклади торгівлі, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю (надають посередницькі послуги в цій сфері)

 

13.1.

непродовольчими товарами               

25%, але не менше 25 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

13.2.

продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)

25%, але не менше 25 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

13.3.

алкогольними і тютюновими виробами

40%, але не менше 40 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

13.4.

плодоовочевою продукцією

10%, але не менше 10 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

13.5.

фірмові магазини вітчизняних товаровиробників

10%, але не менше 10 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

13.6.

товарами дитячого асортименту

10% ,але не менше 10 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

13.7.

спеціалізовані магазини і відділи для продажу         хліба та хлібобулочних виробів, молока, молокопродуктів та дитячого харчування, заклади, що обслуговують виключно пільгові категорії населення

5%, але не менше 5 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

13.8.

ювелірними виробами та антикваріатом

40%, але не менше 40 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

13.9.

заклади книжкової торгівлі, канцелярськими товарами

10% , але не менше 10 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

14.

Підприємства громадського харчування:

 

14.1.

ресторани

35%, але не менше 35 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

14.2.

бари, кафе (з реалізацією горілчаних виробів)

30%, але не менше 30 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

14.3.

кафе (без реалізації горілчаних виробів) 

15%, але не менше 15 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

14.4.

їдальні, дитячі кафе, кафе-морозиво, магазини кулінарії

5%, але не менше 5 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

15.

Підприємства побутового обслуговування, комунальних послуг

12%, але не менше 12 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

16.

Автомайстерні, автозаправні станції

35%, але не менше 35 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

17.

Сауни, басейни

20%, але не менше 20 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

18.

Лазні та пральні загального користування

5%, але не менше 5 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

19.

Установка в приміщеннях:

 

19.1.

банкоматів, автоматів із продажу телефонних карток

25% , але не менше 25 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

20.

Розміщення реклами на фасадах і дахах будівель та споруд

Договірна ціна, але не нижче 20 грн. за 1 кв.м.

21.

Видавництва літератури  та редакції журналів  і газет

10%, але не менше 10 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

22.

Аптеки:

 

22.1.

Аптеки, які реалізують готові ліки

15%, але не менше 20 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

22.2.

Аптеки, які самостійно виготовляють ліки

10%, але не менше 15 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

23.

Підприємства поштового зв’язку, відділення банків,

що приймають платежі від населення

20%, але не менше 20 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

24.

Майстерні художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок

5%, але не менше5 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

25.

Музеї, меморіальні кімнати трудової та військової слави, бібліотеки та архіви

1%, але не менше 1 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

26.

 Дитячі приватні дошкільні заклади, заклади освіти, фізкультури і спорту

10%, але не менше 10 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

27.

 Релігійні організації

15%, але не менше 15 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

28.

 Громадські приймальні депутатів всіх рівнів 

3%, але не менше 3 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

29.

Громадські неприбуткові організації ветеранів, інвалідів праці та загального захворювання, інвалідів війни і прирівняних до них категорій, інвалідів, які постраждали  внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (групи 1-3 категорії 1):

- до 20 кв.м,

- більше 20 кв.м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

10%, але не менше 10  грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

 

30.

Громадські організації, що не займаються комерційною діяльністю

5%, але не менше 5 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

31

Бюджетні організації              

1 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

32       

Встановлення антен-перетворювачів мобільного зв'язку з пунктами технічного забезпечення

2500 грн. в міс.за кожну антену

( із застосуванням індексу інфляції в наступні місяці)

33.

Інші заклади, що не увійшли до цього переліку

20%,але не менше 20 грн. за 1 кв. м. / баз. міс.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь