A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДА
Вінницька область, Немирівський район

Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Немирівської міської об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

                                                                                              НЕМИРІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  №

____ __________ 2017 року                                                                                                                                  ___ сесія 1 скликання

 

 

Про затвердження Порядку виявлення,    

взяття на облік, збереження та використання

безхазяйного майна, визнання спадщини

відумерлою   та  прийняття такого майна

у комунальну власність  Немирівської

міської об’єднаної територіальної громади

 

 

      Відповідно статті 335, 1277 Цивільного Кодексу України, статей 29,40,60, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Немирівської об’єднаної територіальної громади, Немирівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власністьНемирівської об’єднаної територіальної громади  (додаток № 1).

2.Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (додаток № 2)

3.Депутатам Немирівської міської ради ,  а також громадянам міста , по факту виявлення безхазяйного майна, власник якого невідомий, доводити це до відома виконкому  міської ради.  

4. Дане рішення довести до відома населення Немирівської об’єднаної територіальної громади та оприлюднити  на офійномувебсайтіНемирівської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань комунальної власності, приватизації, транспорту і зв’язку.

 

 

Міський голова                                                                Віктор Качур

 

 

                                                                                    Додаток № 1

                                                               до  рішення   _______  сесії

                                                               Немирівської міської  ради

_____скликання   від  ___________ 2016р

 

ПОРЯДОК

виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Немирівської об’єднаної  територіальної громади

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Порядок виявлення,взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність Немрівської об’єднаної територіальної громади територіальної громади (далі за текстом – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Метою Порядку є врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або визнано на підставі рішення суду відумерлою спадщиною.

1.3. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;

майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.

безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.

 Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

демонтаж – розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням цілісності;

евакуація – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рухомого майна разом без основи від місця їх розташування та транспортування до місця їх подальшого зберігання;

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими Немирівська  міська радауклала договір зберігання безхазяйного майна.

1.4. Розпорядження а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна є повноваженнями Немирівської міської ради. Прийняті рішенням міської ради  акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами, установами, закладами міської ради.

 

  1. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини

 

2.1. Фізичним  та юридичним особам, яким стало відомо про розташоване на території Немирівської об’єднаної територіальної громади  майно, яке не має власника або власник якого невідомий чи яке не успадковане, зобов’язані з моменту виявлення або отримання відповідної інформації повідомити про це орган управління .

2.2.Немирівська міська рада за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об’єктів рухомого, нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органу реєстрації, державного нотаріуса та інших установ за необхідністю.

Немирівською міською радою при підготовці заходів щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини створюється комісія, яка  проводить обстеження виявленого майна. В акті обстеження, складеному комісією,  зазначається :

- адреса та технічний стан об'єкта;

- можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно з його цільовим призначенням;

- пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта;

У склад комісії входять представники від депутатського корпусу Немирівської міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету. Для роботи комісія може залучати представників відповідних організацій та служб за їх згодою.

Результати обстеження документуються відповідним актом,  в якому зазначаються всі встановлені факти.

2.3. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна,  Немирівська міська рада направляє запит до органу реєстрації.

2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою міської радипроводиться технічна інвентаризація нерухомого майна та взяття його на облік.

У ході проведення технічної інвентаризації  безхазяйного рухомого, нерухомого майна чи відумерлої спадщини  вирішуються наступні питання: технічний стан об'єкта; можливість використання об'єкта згідно із його функціональним призначенням;  для об'єктів житлового фонду   придатність для проживання; пропозиції щодо подальшого використання об'єкта; інші питання.

Якщо у ході  інвентаризації об'єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, розглядається можливість щодо його використання як нежитлового.

Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює Немирівська міська рада.

2.5. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Немирівська міська ради  звертається до органу реєстрації.

2.6. Орган реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне».

2.7. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Немирівська міська ради отримує від органу реєстрації інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно на бланку встановленого зразка.

2.8. Немирівська міська рада  після отримання інформаційної довідки протягом 10 (десяти) робочих днів робить оголошення в електронному та друкованих засобах масової інформації про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік.

Об'єкти відумерлої спадщини беруться на облік міською радою після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цьому може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь)  тощо, складені  уповноваженим органом.

 

2.11. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місце перебування таких осіб відсутні, орган управління  може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

2.12. Немирівська міська рада  самостійно, після спливу строку для прийняття спадщини, робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

-до управління юстиції  - щодо підтвердження факту смерті;

-до органу реєстрації - щодо державної реєстрації прав  власності на нерухомий об'єкт,

-до нотаріальної контори – про наявність/відсутність спадкових справ;

 -до інших у разі потреби.

Немирівська міської ради замовляє технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, міська рада здійснює правовий аналіз зібраних документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власністьНемирівської міської об’єднаної   територіальної громади або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

 

  1. Зберігання  та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

 

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої  спадщини покладається науповноважений структурний підрозділ міської ради .

3.2. Міська рада для  забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми власності.

3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Немирівської  міської ради звіти про стан та використання речі. Немирівська міська рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається

власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення органом управління  відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.5. Між міською радою  та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.

3.7. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту визначення його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам, згідно з договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.

         3.8. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна або нежитлових приміщень відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

          3.9. Передача рухомого, нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини (житловий фонд) у тимчасове користування юридичним,  фізичним особам здійснюється за рішенням виконкому міської ради.

          3.10. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання рухомого майна, нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір користування майном з обов'язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.

          3.11. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.

          3.12. Поліпшення об'єкта, переданого у тимчасове користування, здійснені під час знаходження його на обліку, територіальною громадою Немирівською міської ради не відшкодовуються.

3.13. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини уповноважений орган направляє відповідні доручення утримувачам житлового фонду(надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій) щодо майна, яке не передано у користування для забезпечення утримання його у належному технічному та санітарному стані.

3.14. Орган управління  веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік органом реєстрації.

 

 

  1. Прийняття безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої спадщини  до комунальної власності Немирівської об’єднаної територіальної громади

 

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини  орган управління  в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням рухомого, нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власністьНемирівської об’єднаної  територіальної громади

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої  спадщини у комунальну власністьНемирівської об’єднаної   територіальної громади уповноважений стуктурний підрозділ виконавчого комітету міської ради готує на чергову сесію Немирівської міської ради відповідний проект рішення.

4.3. Після прийняття рухомого, нерухомого майна до комунальної власностіНемирівської об’єднаної  територіальної громади міська радаздійснює реєстрацію права власності на це майно за Немирівською об’єднаною територіальною громадою , в особі Немирівської  міської ради.

4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органі реєстрації та прийнятого до комунальної власності Немирівської об’єднаної  територіальної громадибезхазяйного рухомого, нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

 

5. Визначення порядку відчуження житлового об’єкта майна відумерлої спадщини - частки квартири або частки одноквартирного житлового будинку, яку неможливо відокремити без порушення його цілісності, що передано до комунальної власності Немирівської об’єднаної

територіальної громади за рішенням суду

 

5.1. Якщо згідно з рішенням суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність Немирівської об’єднаної територіальної громади Немирівської міської ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

 

6. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що обліковується як безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, передане у комунальну власність Немирівської об’єднаної  територіальної громади

 

6.1. Немирівська  міська рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна.

6.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або відумерлого майна уповноважений орган повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.

6.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до Немирівської об’єднаної територіальної громади не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).

6.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується Немирівською міською радою на підставі відповідного рішення.

6.5. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Немирівської об’єднаної   територіальної громади та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому порядку.

 

7. Визначення порядку відчуження рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини

 

7.1. Якщо згідно з рішенням суду, в комунальну власність територіальної громади Немирівської міської ради передано безхазяйне рухоме, нерухоме майно та відумерла спадщина, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її продажу, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання у користування.

 

8. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

 

8.1. Прийняття рухомого, нерухомого безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Немирівської об’єднаної територіальної громади та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Немирівської міської ради.

 

8.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством України, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь