НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДА
Вінницька область, Вінницький район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Регламент сесії ради

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

НЕМИРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1-го СКЛИКАННЯ

 

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Регламент

1. Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Немирівської міської ради (далі – Рада), її органів і посадових осіб, порядок  проведення  першої  сесії,  у тому числі порядок скликання сесії Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок обрання секретаря Ради, порядок організації роботи постійних та тимчасових контрольних комісій Ради.

Регламент має вищу юридичну силу щодо усіх інших рішень ради з цих питань.

2.Якщо законодавством України встановлено іншу процедуру розгляду Радою окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. Регламент  ради  затверджується  не  пізніше  як  на  другій  сесії,  зміни  і доповнення  до  нього  приймаються  сесією  міської  ради  за  пропозицією міського  голови,  постійних   комісій,  депутатів  ради.

До  прийняття регламенту ради  чергового  скликання  застосовується  регламент  ради,   що  діяв  у  попередньому  скликанні.

 4. В  цьому  регламенті  і  розпорядчій  частині  рішень  міської  ради,    постійних   комісій  вживаються  такі  терміни:                                                       

­-­ територіальна  громада  - жителі, об`єднані постійним проживанням в об’єднаній громаді, яке є самостійною адміністративно-територіальною одиницею.

 • місцевий  референдум – форма  прийняття   територіальною  громадою рішень  з  питань,  що  належать  до  відання  місцевого  самоврядування,  шляхом прямого  голосування;
 • загальні  збори – зібрання  всіх  чи  частини  жителів об’єднаної громади   для  вирішення  питань місцевого  значення;
 • Рада (Немирівська  міська  рада) -  представницький  орган  місцевого самоврядування,  який  складається  з  депутатів  і  відповідно  до  Закону наділяється  правом  представляти  інтереси  територіальної  громади  та приймати  від  її  імені  рішення;
 • сесія – форма  роботи  міської  ради.   Складається  з  пленарних  засідань  ради,  а  також  засідань  постійних  комісій;
 • склад  ради – кількість  депутатів,  обраних  до  міської  ради,  повноваження яких  визнано  і  не припинено  в  установленому  Законом  порядку;
 • загальний  склад  ради – кількісний  склад  депутатів  Немирівської  міської ради  визначений  обласною  радою  попереднього  скликання (26  депутатів);
 • правомочний  склад  ради – кількість  депутатів,  обраних  до  міської  ради,  повноваження яких  визнано  і  не припинено  в  установленому  Законом  порядку, яка  становить  не  менш,  як  дві  третини  від  загального  складу  ради (14 депутатів);
 • виконавчі  органи  ради – органи,  які  створюються  міською  радою  для здійснення  виконавчих  функцій  і  повноважень  місцевого  самоврядування  у межах  визначених  законодавством;
 • органи  самоорганізації  населення – представницькі  органи,  що створюються  частиною  жителів,  які  тимчасово  або  постійно  проживають  на території  Немирівської об’єднаної громади;
 • посадова  особа  місцевого самоврядування – особа,  яка  працює  в  органах місцевого  самоврядування,  має  відповідні  посадові  повноваження  у здійсненні  організаційно-розпорядчих  та  консультативно-дорадчих  функцій  і отримує  заробітну  плату  за  рахунок  місцевого  бюджету;
 • делеговані  повноваження – повноваження  органів  виконавчої  влади, надані  органам  місцевого  самоврядування  Законом,  а  також  повноваження органів  місцевого  самоврядування,  які  передаються виконавчому комітету  за  рішенням  ради;
 • право  комунальної  власності – право  територіальної  громади  володіти, доцільно,  економно,  ефективно  користуватися  і  розпоряджатися  на  свій розсуд  і  в  своїх  інтересах  майном,  що  належить  їй,  як  безпосередньо,  так  і через  органи  місцевого  самоврядування;
 • бюджет  місцевого  самоврядування ( міський  бюджет) – план  утворення та  використання  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  забезпечення  функцій та  повноважень  місцевого  самоврядування;
 • поточний  бюджет -  доходи  і  видатки  міського  бюджету,  які  утворюються і  використовуються  для  покриття  поточних  видатків;
 • бюджет  розвитку – доходи  і   видатки  міського  бюджету,  які  утворюються і  використовуються  для  реалізації  програм  соціально-економічного  розвитку, зміцнення  матеріально-технічної  бази;
 • мінімальний  бюджет  місцевого  самоврядування – розрахунковий  обсяг міського бюджету,  необхідний  для  здійснення  повноважень  місцевого самоврядування  на  рівні  мінімальних  соціальних  потреб,  які  гарантуються державою.

Інші  терміни  використовуються  згідно з   їх  загальноприйнятими  нормативами,  утвердженими  значеннями,  що  не  допускають  подвійного  тлумачення.

 

Стаття 2. Рада – представницький орган територіальної громади

 1. Рада є виборним органом  місцевого  самоврядування, який складається з депутатів і, відповідно до закону, наділений правом представляти інтереси Немирівської об’єднаної  громади і приймати від її імені рішення.

2. Загальний склад Ради –   26 депутатів.

3.Рада у межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення Ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу Ради – не менше 14 депутатів або 13 депутатів та міського голови, якщо міський голова присутній на пленарному засіданні Ради, – крім рішень, що стосуються процедурних питань, та інших рішень, передбачених чинним законодавством та Регламентом.

4. Порядок  формування і  організація   діяльності  міської  ради,  її  органу,  депутатів,  посадових  осіб  визначається  Конституцією  України,  Законом  України «Про  місцеве  самоврядування  України,  Законом  України « Про  вибори  депутатів  Автономної  Республіки  Крим,  депутатів  місцевих  рад  та  сільських,  селищних,  міських  голів»,  Законом  України  «Про  статус  депутатів  місцевих  Рад»,  іншими  Законами  України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Статутом територіальної громади і  даним  регламентом.

5.  Міська  рада  вважається  правомочною  за  умови  обрання  не  менш  як  двох  третин  депутатів  від  її  загального  складу.  У  разі,  якщо  до  ради  обрано  менше  двох  третин  депутатів  від  її  загального  складу,  до  обрання  необхідної  кількості  депутатів  продовжує  здійснювати  повноваження  рада  попереднього  скликання.  У  разі  дострокового  припинення  повноважень  деяких  депутатів,  внаслідок  чого  до  міської  ради  входить  менше  як  дві  третини  депутатів,  до  обрання  необхідної  кількості  депутатів  рада  вважається  правомочною  за  наявності  більше  половини  депутатів  від  її  загального  складу.

Стаття 3. Мова Ради

Робота Ради та її посадових осіб, а також ведення документації провадиться українською мовою.

 

Стаття 4. Гласність і відкритість Ради

1. Засідання Ради та її органів є відкритими і гласними, за винятками, встановленими чинним законодавством та Регламентом.

2. Для висвітлення роботи Ради створюється прес-служба Ради, офіційний сайт Ради, порядок функціонування яких регламентуються відповідними положеннями, затвердженими рішенням Ради.

3. Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час роботи Ради даного скликання. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Раді здійснюється секретарем  ради  шляхом їх реєстрації на підставі офіційного подання засобу масової інформації до секретаря Ради або за заявою журналіста і технічного працівника з пред'явленням ними службового посвідчення.

4. Представник засобу масової інформації може бути позбавлений акредитації виключно за рішенням Ради.

5.  Гласність  роботи  Ради   забезпечується  інформацією  про  її  діяльність  шляхом  оприлюднення  в  засобах масової інформації та на офіційному сайті Немирівської міської  Ради

6. На засіданнях Ради та її органів можуть бути присутні народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, депутати та посадові особи Немирівської районної ради, голова та посадові особи Немирівської районної державної адміністрації, посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади міста, керівники підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста, запрошені особи, особи, присутність яких визначена Радою як обов’язкова, члени територіальної громади міста Немирова  та  Немирівського  району, інші особи, присутність яких передбачена чинним законодавством.

7. На вимогу Ради, постійних, тимчасових контрольних депутатських комісій, міського голови чи секретаря Ради, керівники розташованих на території міста чи зареєстрованих у місті підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади міста, зобов’язані прибути на засідання Ради чи її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання Ради та її органів, надання відповідей на запити депутатів.

 

Стаття 5. Закриті пленарні засідання Ради

1. У разі необхідності Рада може прийняти рішення більшістю депутатів від загального складу Ради про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. На закритому пленарному засіданні Ради не можуть розглядатися інші питання, крім тих, які визначені у рішенні про проведення закритого пленарного засідання, а також питання, що стосуються конституційних прав та обов’язків громадян.

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, секретар Ради, депутати Ради, а також особи, присутність яких визнана Радою, як обов’язкова. Головуючий на закритому пленарному засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам Ради посади та прізвища запрошених осіб.

4. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо-, відеозапис у залі засідань (крім протокольного аудіо запису, що проводиться працівниками  виконавчого комітету Ради).

 

Стаття 6. Загальні організаційні питання роботи Ради

 1. Засідання Ради проводяться за адресою: місто  Немирів, вул. Соборна, 26, якщо інше не вказане в розпорядженні  (рішенні)  про скликання  сесії.

2 Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради та її органів і посадових осіб, депутатів Ради здійснюється   виконавчим комітетом Ради відповідно до чинного законодавства.

Рада передбачає видатки на здійснення заходів з організаційного, правового та іншого забезпечення діяльності Ради, її органів, посадових осіб та депутатів Ради.

 

Стаття 7. Лічильна комісія

1. Для організації і проведення таємного голосування з числа депутатів Радою утворюється лічильна комісія у складі трьох  осіб.  Лічильна  комісія обирається депутатами на першій сесії Ради на весь період роботи Ради даного скликання. Голову, заступника, секретаря лічильної комісії обирають депутати рішенням Ради. Голова, заступник, секретар лічильної комісії не можуть бути членами однієї фракції. Лічильна комісія формується за пропозицією фракцій на пропорційній основі.

Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

2. Рішення про створення лічильної комісії, внесення змін і доповнень до її персонального складу приймається Радою.

3. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

 

РОЗДІЛ 2.

СЕСІЯ РАДИ

Стаття 8. Сесія Ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії Ради складаються з одного або кількох пленарних засідань Ради і засідань постійних комісій Ради.

3. В окремих випадках за пропозицією міського голови, секретаря Ради, постійної комісії або не менш як 1/3 депутатів від загального складу Ради може проводитися виїзне засідання Ради.

4. Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради (далі – Кворум).

5. Перед початком пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку пленарного засідання.

6. Запрошені особи, особи, присутність яких визначена Радою як обов’язкова, акредитовані журналісти, інші особи, присутність яких передбачена чинним законодавством, зобов’язані перед початком засідання пройти реєстрацію. Головуючий на засіданні Ради повідомляє депутатам про зареєстрованих на засіданні осіб.

 

Стаття 9. Перша сесія Ради

1. Перша сесія новообраної Ради скликається Немирівською міською територіальною виборчою комісією.

2. До початку першого пленарного засідання першої сесії Ради Немирівська міська територіальна виборча комісія здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі у пленарному засіданні Ради.

3. Перше пленарне засідання першої сесії Ради відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях Ради першої сесії новообраний міський голова.

У разі, якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії Ради інформує голова зазначеної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання секретаря Ради.

4. Новообрані депутати Ради складають присягу такого змісту:

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки»

Від імені депутатів Ради текст присяги зачитує наймолодший за віком депутат Ради. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

5. Після складання присяги депутатами Ради новообраний міський голова складає

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки». (Ст.11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування »)

6. Міський голова та депутати, які склали присягу, підписують її текст.

 

Стаття 10. Скликання сесії Ради

1. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал,  а  з  питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, не рідше  одного разу на  місяць, як правило, на останній четвер кожного місяця. (ч.5 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2. Сесії Ради, крім першої, скликаються:

1) міським головою;

2) секретарем Pади – у разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію Ради, у випадку:

а) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом;

б) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк на вимогу 1/3 депутатів Ради, виконавчого комітету Ради;

3) не менш як 1/3 депутатів Ради або постійною комісією Ради у разі, якщо міський голова або секретер Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу 1/3 депутатів Ради, виконавчого комітету Ради.

3. Розпорядження (рішення) про скликання сесії невідкладно направляється секретарю Ради який зобов’язаний вжити заходів щодо його виконання. Секретар Ради організовує інформування кожного депутата Ради про скликання сесії у письмовій або електронній формі, у телефонному режимі або в інший можливий спосіб.

Розпорядження (рішення) про скликання чергової сесії Ради доводиться до відома депутатів не пізніш, як за 10 днів до сесії із зазначенням дня та години скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

Розпорядження (рішення) про скликання позачергової сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

4. Розпорядження (рішення) про скликання чергової сесії Ради невідкладно публікується на офіційному сайті Немирівської міської ради та розміщується на дошці оголошень міської ради, яка розташована в приміщенні ради.

Розпорядження (рішення) про скликання позачергової сесії невідкладно публікується на офіційному сайті Немирівської міської ради та розміщується на дошці оголошень міської ради, яка розташована в приміщенні ради. Документи на позачергову сесію надаються депутатам   під час їх реєстрації перед сесією.

 

Стаття11. Погоджувальна рада

1. Погоджувальна рада створюється як консультативно-дорадчий орган Ради.

Погоджувальна рада розглядає та погоджує сформований міським головою проект порядку денного сесії Ради.

2. До складу погоджувальної ради входять міський голова, секретар Ради, голови депутатських фракцій та груп з правом ухвального голосу та голови депутатських комісій з правом дорадчого голосу. У разі відсутності голови депутатської фракції чи голови комісії за їх письмовим дорученням у засіданні погоджувальної ради бере участь уповноважена особа фракції або заступник голови комісії з правом відповідно ухвального чи дорадчого голосу.

3. Головує на засіданнях погоджувальної ради міський голова, а в разі його відсутності секретар ради.

4. Депутати мають право бути присутніми на засіданнях погоджувальної ради, брати участь у обговоренні питань, вносити свої пропозиції щодо проекту порядку денного сесії.

На час розгляду питань порядку денного на засіданні погоджувальної ради можуть бути присутні автори проектів рішень, які не є депутатами Ради

5. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання погоджувальної ради є правочинним за умови присутності на ньому не менше половини її складу з правом ухвального голосу.

6. Засідання погоджувальної ради скликаються секретарем Ради або за ініціативою представників не менше половини депутатських фракцій та груп, після розгляду питань порядку денного профільними комісіями Ради, але не пізніше, як за 2 дні до сесії Ради.

7. Робота погоджувальної ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими.

8. На кожному засіданні погоджувальної ради секретарем засідання ведеться  протокол, який підписує ініціатор (ініціатори) скликання погоджувальної ради.

9. Пропозиції погоджувальної ради ухвалюються такою кількістю голосів членів погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка у сумарному підрахунку голосів членів відповідних депутатських фракцій та груп є достатньою для прийняття позитивного рішення при голосуванні питання у залі засідань.

10. Ухвалені пропозиції направляються депутатським фракціям та групам, органам та особам, яких вони стосуються, не пізніше наступного дня після засідання погоджувальної ради.

11. Пропозиції для розгляду на черговому засіданні погоджувальної ради подаються секретарю Ради депутатськими фракціями та групами, комісіями, депутатами  Ради.

12. Члени погоджувальної ради, а також інші особи, які запрошуються на її чергові засідання, інформуються про питання, які плануються до розгляду на черговому засіданні, та отримують необхідні матеріали.

13. Погоджувальна рада може:

1) розглядати та затверджувати пропозиції щодо проекту порядку денного сесії та проектів рішень;

2) розглядати проекти рішень проекту порядку денного;

3) розглядати питання про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;

4) розглядати інші пропозиції з організації роботи Ради.

 

Стаття 12. Відкриття сесії

1. Сесію Ради відкриває міський голова, а у випадках скликання сесії секретарем Ради, групою депутатів, виконавчим комітетом Ради, постійною комісією Ради – відповідно секретар Ради або представник групи депутатів, що скликала сесію.

2. Перед відкриттям та закриттям кожної сесії Ради звучить Гімн України.

 

Стаття 13. Пленарне засідання Ради

1. Пленарне засідання Ради, якщо вона не прийняла інше рішення, розпочинається о 10 годині і триває до закінчення  розгляду  всіх  питань  порядку  денного. За необхідністю Рада процедурним рішенням може продовжити роботу.

За неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, Рада процедурним рішенням (шляхом  голосування) може перенести продовження розгляду питань порядку денного на інше пленарне засідання.

2. Під час закриття пленарного засідання головуючий повинен оголосити про час і дату проведення наступного пленарного засідання. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні.

3. На пленарних засіданнях приймаються рішення за результатами розгляду відповіді на депутатський запит, із затвердження порядку денного, з питань, включених до порядку денного сесії, та рішення з процедурних питань.

 

Стаття 14. Пропозиції і підготовка питань

1. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися міським головою, постійними та тимчасовими контрольними комісіями Ради, депутатами Ради, депутатськими фракціями та групами, виконавчим комітетом Ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Підготовка питань до розгляду на сесії Ради здійснюється:

1) за дорученням посадових осіб Ради:

а) виконавчим комітетом Ради, або іншими виконавчими органами Ради;

б) постійними або тимчасовими контрольними депутатськими комісіями Ради;

2) ініціаторами включення питання до порядку денного сесії (депутатами, фракціями, групами), якщо вони виявили бажання підготувати пропоноване ними питання до розгляду на сесії.

3. На титульній стороні проекту рішення Ради обов’язково вказується, ким вноситься проект із зазначенням прізвища та ініціалів автора (авторів проекту) або назви колективного органу Ради (виконавчий комітет, депутатська комісія, фракція, група).

4. Всі проекти рішень, які вносяться на розгляд сесії міським головою, виконавчим комітетом Ради перед сесією розглядаються на засіданні профільних постійних та тимчасових комісій Ради.  

Автори проекту рішення передають проект рішення в письмовій та електронній формах секретарю Ради для розгляду на профільних комісіях Ради не пізніше, як за 25 робочих днів до відкриття сесії.

5. Депутат, фракція, група, комісія Ради мають право внести власний проект рішення на розгляд сесії.

6. Проекти рішення, які вносять депутат, фракція, група, комісія з питань, що стосуються комунальної власності і бюджету, як правило, попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету.

7. Рада  затверджує  план  роботи  на  наступний  рік,  в  який  вносяться  основні  питання  для  розгляду  на  сесії. 

 

Стаття 15. Порядок денний сесії Ради

1. Проект порядку денного сесії Ради формується міським головою в порядку, передбаченому Регламентом, і повідомляється депутатам не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії Ради. Секретар Ради організовує інформування депутатів про проект порядку денного.

Проект порядку денного розглядається та погоджується на погоджувальній раді.

2. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться:

1) міським головою;

2) постійними і тимчасовими контрольними комісіями Ради;

3) депутатськими фракціями і групами;

4) депутатами Ради;

5) виконавчим комітетом Ради;

6) членами об’єднаної  громади (в порядку місцевої ініціативи).

3. По кожному питанню порядку денного сесії Ради може бути декілька проектів рішень. Всі проекти рішень реєструються у секретаря Ради.

4. Порядок денний сесії Ради затверджується Радою відповідним рішенням на кожній сесії Ради.

5. Порядок денний сесії Ради повинен містити інформацію про порядковий номер, назву питання, призначеного до розгляду, та доповідача (доповідачів).

 

Стаття 16. Включення питань до порядку денного і послідовність розгляду питань

1. Всі рішення, які стосуються доповнень, змін і затвердження порядку денного сесії Ради, приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.

Питання про створення тимчасової контрольної комісії з визначених Радою питань включається до порядку денного за рішенням не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради.

2. При формуванні порядку денного сесії Ради обов’язково  включається  питання «Різне»,  в  якому  оголошуються  депутатські  запити,  звернення  та  запитання,  виголошуються  заяви. В окремих випадках, щодо зміни порядку оголошення депутатських запитів (виголошення заяв), рада може прийняти інше рішення, відмінне від прописаної в Регламенті процедури.

3. Проект порядку денного сесії Ради, погоджений на Погоджувальній раді, за умови, що така відбулася, приймається рішенням Ради “в цілому ” тільки в тому випадку, якщо у жодного депутата,  міського голови немає до нього заперечень.

4. Рішення про включення до порядку денного сесії Ради питань, стосовно яких у депутатів є заперечення, або питань, стосовно яких були підготовлені проекти рішень згідно вимог Регламенту, які не були включені до пропонованого міським головою проекту порядку денного, приймаються з кожного питання окремо.

5. Рада визначає послідовність розгляду питань, внесених до порядку денного.

6. Порядок денний сесії Ради після обговорення Рада затверджує своїм рішенням “в цілому”.

7. Порядок денний сесії Ради не може змінюватись після початку розгляду питань “по суті”.

8. Сесія не може бути закрита, якщо Рада не розглянула всі питання порядку денного.

 

Стаття 17. Відкриття пленарного засідання Ради

1. На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, міський голова в усній формі  інформує депутатів про стан справ в місті, про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів та з інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів ради. Обговорення цих повідомлень не проводиться. На запитання і відповіді відводиться до 10 хвилин.

2. Пленарне засідання Ради відкривається і проводиться за реєстрації та присутності не менше 14 депутатів Ради. Головуючий зобов’язаний відкрити пленарне засідання за наявності Кворуму. У випадку відсутності міського голови або його відмови відкрити пленарне засідання Ради, пленарне засідання Ради відкриває і веде секретар Ради. У випадку відсутності секретаря Ради або його відмови відкрити пленарне засідання Ради, пленарне засідання Ради відкриває за дорученням депутатів один з депутатів Ради, а веде за рішенням Ради – один з депутатів Ради.

3. Якщо відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв'язку з відсутністю Кворуму, головуючий на засіданні за погодженням з головами фракцій відкладає відкриття пленарного засідання Ради на одну годину для виклику відсутніх депутатів.

4. У разі відсутності Кворуму протягом двох годин, головуючий може перенести пленарне засідання Ради на інший день.

Стаття 18. Ведення пленарного засідання Ради

1. Пленарне засідання Ради веде:

1) міський голова;

2) секретар Ради (у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

3) один з депутатів Ради за рішенням Ради (у випадках, передбачених ч. 8 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

2. Особа, яка веде пленарне засідання Ради є головуючим.

3. Якщо головуючий покидає, не має можливості або відмовляється вести пленарне засідання Ради, ведення пленарного засідання Ради за рішенням Ради доручається секретарю Ради або одному з депутатів Ради.

У  разі,  якщо  пленарне  засідання  вели  два  і  більше  головуючих,  то  протокол  пленарного  засідання  підписує  головуючий,  який  закривав  пленарне  засідання. 

 

Стаття 19.Обов’язки головуючого на пленарному засіданні Ради

1.Головуючий на пленарному засіданні Ради:

1) неупереджено веде пленарні засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях;

2) виносить на обговорення питання порядку денного сесії Ради, інформує про матеріали, що надійшли для розгляду на пленарному засіданні Ради;

3) організовує розгляд питань порядку денного;

4) повідомляє списки осіб, що записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, після підрахунку голосів лічильною комісією, оголошує його повні результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) вживає заходів щодо підтримання порядку на пленарному засіданні Ради;

10) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством України та Регламентом.

Головуючий організовує проведення консультацій з постійними комісіями, для подолання розбіжностей та вирішення  інших питань, що виникають в ході роботи сесії .

Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються , досягненню взаємоузгоджених рішень.

2. Під час виступів на пленарному засіданні Ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.

 

Стаття 20. Оголошення перерви у засіданні

 1. Перед початком обговорення питання будь-який депутат Ради може внести вмотивовану пропозицію про перерву у засіданні до 20 хвилин.

Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається процедурним рішенням Ради

Пропозиції  щодо  призупинення  роботи  сесії  вносяться  головою,  постійною комісією  ради,  депутатами.  Рішення  про  час  поновлення  роботи  сесії приймаються  одночасно  з  прийняттям  рішення  про  її  призупинення  більшістю голосів  від  загального  складу  депутатів  ради. 

Вимоги  депутатів  про  перерву  в  роботі  сесії  перед  голосуванням  по  проекту  рішення,  з  якого  необхідні  консультації  на  час  не  більше  15  хвилин,  задовольняються    без  голосування.

2. При розгляді одного питання порядку денного сесії не може бути більше однієї перерви.

 

Стаття 21. Загальний порядок виступів

1. На пленарному засіданні Ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

2. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого права на виступ або передати своє право на виступ іншому депутатові.

3. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова.

4. Промовець повинен виступати тільки з того питання порядку денного, яке обговорюється.

5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні Ради неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий зобов’язаний надати слово депутату відразу після його звернення.

6. Промовцю під час виступу запитання не ставляться. Виступ промовця не переривається.

7. Надаючи слово депутату, головуючий зобов’язаний оголосити прізвище та ім’я промовця. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.

 

 

Стаття 22. Місця для виступів

1. Доповідачі, співдоповідачі виступають з трибуни.

2. Виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни або “з місця” .

3. Пропозиції, зауваження, поправки, виступи “з мотивів” виголошуються “з місця”

 

Стаття 23. Право на виступ

1. Запис на виступ з трибуни із будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради здійснюється шляхом попередньої подачі письмової заявки до головуючого або у письмовій формі протягом 5 хвилин після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черговість виступів формується головуючим на засіданні у порядку надходження заявок. Право на виступ мають депутати, що оголошені головуючим як такі, котрі зголосилися на виступ з даного питання.

2. При усному зверненні депутата під час пленарного засідання Ради чи піднятті ним руки, головуючий на засіданні зобов’язаний надати слово депутату “з місця” для зауваження, запитання, а також для обґрунтування депутатом пропозицій або поправок, з наступним їх внесенням у письмовій формі.

3. Право на виступ запрошеним особам або присутнім на пленарному засіданні Ради особам, які не є депутатами, надається за процедурним рішенням Ради (шляхом голосування).

 

 

Стаття 24. Ліміти часу на виступи

1.     Час, який надається промовцям, не повинен перевищувати :

-         для доповіді – до 15 хвилин;

-         для співдоповіді – до 10 хвилин;

-         для заключного слова – до 3 хвилин;

-         для виступів у обговоренні – до 5 хвилин;

-         для повторних виступів у обговоренні – до 3 хвилин;

-         для виступів за процедурою скороченого обговорення – до 3 хвилин;

-         для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів в “різному” – до 5 хвилин;

-         для виступів щодо кандидатур – до 3 хвилин;

-        для виступів з процедури та пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 3 хвилин

-         для виступу наприкінці обговорення ініціатора внесення питання, пропозиції чи поправки – до 1 хвилини.

2. Головуючий на засіданні на прохання особи, що виступає, та за згодою більшості депутатів від присутніх на пленарному засіданні Ради, зобов’язаний продовжити час для виступу на більш тривалий, ніж встановлено у ч.1 цієї статті.

 

Стаття 25. Обговорення питань

1. Проекти рішень з певного питання порядку денного сесії Ради розглядаються у послідовності, що відповідає порядковому номеру їх реєстрації у секретаря Ради.

2. Обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включає:

1) виступ доповідача, усні чи письмові запитання доповідачу і відповіді на них;

2) виступ співдоповідача (співдоповідачів), усні чи письмові запитання співдоповідачу (співдоповідачам) і відповіді на них;

3) оголошення висновків та рекомендацій постійних комісій Ради;

4) виступи, уповноважених представників фракцій, груп (по одному від фракції або групи);

5) виступи депутатів;

6) виступ ініціатора внесення питання до порядку денного;

7) заключне слово співдоповідача (співдоповідачів) і доповідача;

8) внесення зауважень, пропозицій та поправок до проекту рішення.

3. При постатейному обговоренні проекту рішення депутат може виступати не більше двох разів щодо кожної із статей.

4. В ході обговорення доповідач і співдоповідач (співдоповідачі) на вимогу депутатів Ради можуть давати довідки. Для цього головуючий позачергово надає їм слово.

5. Ініціатор внесення питання, пропозиції чи поправки має право на додатковий виступ в кінці обговорення.

6. Після обговорення питання порядку денного всі проекти рішень з даного питання у послідовності, що відповідає порядковому номеру їх реєстрації у секретаря Ради, ставляться на голосування. Той проект, який набрав найбільшу кількість голосів депутатів, але не менше більшості від загального складу Ради, вважається прийнятим “за основу”. Всі інші проекти рішень з цього питання вважаються відхиленими.

7. Якщо жоден з проектів рішень не набрав необхідної кількості голосів для прийняття його “за основу”, питання вважається відхиленим.

8. Після прийняття проекту рішення “за основу” головуючий ставить запитання, чи є у депутатів зауваження, пропозиції чи поправки до проекту рішення.

9. Проект рішення, до якого не надійшли зауваження, пропозиції чи поправки одразу ставиться на голосування «у цілому».

 

Стаття 26.Скорочена процедура розгляду питань

1. Деякі питання порядку денного сесії можуть розглядатися за скороченою процедурою за рішенням Ради, яке приймається більшістю депутатів від загального складу Ради.

2. Скорочена процедура розгляду питань порядку денного включає:

1) виступи доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);

2) виступи двох депутатів на підтримку і двох проти;

3) оголошення головуючим на засіданні зауважень, поправок та пропозицій, які надійшли та будуть ставитися на голосування;

4) виголошення депутатами Ради усних поправок та пропозицій;

5) проведення голосування.

 

 

Стаття 27. Прийняття рішення про припинення обговорення

1. У ході обговорення питання порядку денного головуючий на засіданні або депутат може внести пропозицію про припинення подальшого обговорення та постановку на голосування. Після оголошення такої пропозиції головуючий на засіданні запитує, чи є заперечення. Про свою незгоду депутати повідомляють головуючого на засіданні підняттям руки. Якщо заперечень немає, головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

При наявності заперечень дана пропозиція ставиться на голосування. Рішення приймається більшістю від загального складу Ради.

2. Якщо пропозиція про припинення обговорення не була підтримана депутатами Ради, головуючий на засіданні зобов’язаний продовжити обговорення і зобов’язаний надати слово для виступу всім бажаючим згідно з нормами Регламенту. По завершенні обговорення головуючий переходить до голосування.

 

Стаття28. Рішення Ради з процедурних питань

 1. Процедурними вважаються питання щодо визначення способу та порядку розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені в Регламенті як такі, зокрема:

- про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

- про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

- про надання додаткового часу для виступу;

- про визначення способу проведення голосування;

- про форму бюлетеня для таємного голосування;

- про перерахунок голосів;

2. Рішення з процедурних питань приймаються без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного.

3. Голосування з процедурного питання здійснюється відразу після короткого обговорення. Процедурне рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених Регламентом та чинним законодавством. Якщо на розгляд Ради надійшли дві і більше альтернативних пропозиції з процедурного питання, вони ставляться на голосування в порядку надходження. При цьому рішення вважається прийнятим щодо тієї пропозиції, за яку проголосувало найбільше депутатів, але не менше половини від загального складу Ради. Процедурне рішення та результати голосування щодо нього заносяться до протоколу пленарного засідання Ради.

РОЗДІЛ 3.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Стаття 29. Текст проекту рішення

1. Текст проекту рішення має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

2. Текст проекту рішення має містити посилання на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та відомості про дату оприлюднення даного проекту рішення.

3. Проект рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законодавчі підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні статті законів України, інші нормативно-правові акти).

4. Проект рішення у резолютивній частині повинен містити:

1) конкретні завдання виконавцям;

2) опис органів, організацій, установ, посадових осіб, які є виконавцями;

3) доведення до відома усіх зацікавлених підрозділів підприємств, установ, організацій та посадових осіб рішення Ради, у частині, що їх стосується.

5. Проект рішення в заключній частині має містити пункт, в якому вказана посадова особа і постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

 

Стаття 30. Інформаційно-довідкові матеріали до проекту рішення

1. При розробці проекту рішення автор повинен провести аналіз відповідності проекту чинному законодавству та прийнятим раніше рішеннями з даного питання. Якщо пропоноване рішення повністю або частково виключає дію рішення, прийнятого з цього питання раніше, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність повністю або у відповідній частині.

2. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій, як правило, вказується:

1) характеристика стану речей у сфері, яку врегульовує це рішення;

2) потреба і мета прийняття рішення;

3) прогнозовані соціально-економічні та юридичні наслідки прийняття рішення;

4) фінансово-економічне обґрунтування;

5) відомості про дату оприлюднення та механізм  виконання рішення.

3. До проекту рішення додаються передбачені текстом копії додатків, а також висновки і рекомендації постійних комісій Ради, якщо такі документи з даного питання були ними прийняті.

4. При внесенні проекту регуляторного акта до проекту рішення додається аналіз регуляторного впливу.

 

Стаття 31. Візування проектів рішень

1. Проект рішення повинен візуватися автором (авторами) проекту рішення, секретарем Ради та, за результатами розгляду на комісіях, головами профільних (тимчасових контрольних) комісій.

Проекти рішень розроблені виконавчими органами  міської ради підлягають обов’язковому візуванню головним  розробником,  керівниками структурних підрозділів, відповідальними за виконання, юристом Ради, заступниками міського голови, згідно з розподілом посадових обов’язків, керуючим справами виконкому, секретарем міської ради та головами профільних комісій міської ради

2. Візування здійснюється на зворотній стороні останнього аркуша першого примірника проекту рішення і розміщується таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч – підпис, прізвище та ініціали, а також дата візування. Під візуванням у нижньому лівому кутку проставляється прізвище та службовий телефон головного розробника (виконавця) проекту рішення.

3. Візування проекту рішення є обов'язковим.

4. Друкування та тиражування проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

 

Стаття 32. Отримання проектів рішень депутатами Ради

1. Секретар Ради не пізніше, як за 5 днів до початку сесії, забезпечує передачу депутатам Ради проектів рішень Ради із  додатками  у друкованій формі, а на вимогу депутатів, забезпечує також передачу їм даних проектів рішень з додатками в електронній формі чи надсилання депутатам  даних документів  на вказані депутатами  їхні  електронні поштові скриньки.

2. Всі матеріали, що стосуються кожного проекту рішення, висновки та рекомендації постійних комісій Ради, зауваження, пропозиції чи поправки міського голови, груп та фракцій, постійних комісій Ради, окремих депутатів, виконавчого комітету Ради, а також доопрацьовані автором (авторами) проекти рішень, які були подані в письмовій та електронній формах секретарю Ради не пізніше, як за 2 дні до сесії, – надаються депутатам під час їх реєстрації перед початком сесії.

 

Стаття 33. Підготовка проектів рішень до сесії

1. Секретар Ради забезпечує реєстрацію та  оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд Ради, шляхом розміщення їх на офіційному сайті Немирівської міської Ради  та дошці оголошень, яка розташована в приміщені ради, не пізніше, як за 20 робочих днів до початку сесії, відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації»  та «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Винесенню проектів рішень на розгляд сесії передує їх розгляд у постійних комісіях Ради. Профільні постійні комісії Ради зобов’язані вивчити, попередньо розглянути і здійснити підготовку висновків і рекомендацій до проектів рішень, які стосуються їх профілю, а також можуть підготувати і винести на розгляд сесії власний проект рішення з даного питання.

Постійні комісії розглядають проекти рішень із запрошенням їх авторів, а також, за необхідності, із залученням фахівців. Висновки і рекомендації постійних комісій обов'язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду даного проекту рішення на сесії.

3. Не пізніше, ніж за 2 дні до початку сесії Ради, висновки і рекомендації постійних комісій щодо проекту рішення направляються міському голові, секретареві Ради та авторам проекту рішення.

4. Зауваження, поправки та пропозиції до проекту рішення подаються у письмовій та електронній формах секретарю Ради не пізніше, як за 2 дні до початку сесії.

 

Стаття 34. Обговорення проекту рішення

1. В ході обговорення проекту рішення на пленарному засіданні Ради опрацьовується той проект рішення, котрий депутати прийняли “за основу”. Доповідач цього проекту рішення займає місце на трибуні.

2. В ході обговорення проекту рішення на пленарному засіданні Ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку розгляду питання;

2) пропозиції та поправки до проекту рішення;

3. Усі пропозиції щодо обговорюваного проекту рішення та процедури його розгляду можуть подаватися головуючому на засіданні як в усній, так і в письмовій формах. Письмові пропозиції з їх стислим обґрунтуванням оголошує на засіданні головуючий або за його дорученням інша особа, повідомляючи про те, хто їх вніс.

 

Стаття 35. Закінчення обговорення

Після закінчення обговорення проекту рішення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи: «Переходимо до голосування». З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань і тільки до моменту заклику головуючого до голосування, яке виголошується словом: «Голосуємо».

 

 

Стаття 36. Постановка на голосування

1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні після його обговорення. Головуючий зобов’язаний поставити на голосування заслуханий депутатами проект рішення. Питання порядку денного сесії Ради може ставитись на голосування в цілому лише один раз. У випадку відмови головуючого поставити на голосування проект рішення Ради “в цілому”, це питання на голосування ставить секретар Ради.

2. Голосування здійснюється депутатами особисто.

3. Проект рішення або його частина, які при голосуванні не були схвалені більшістю депутатів від загального складу Ради, вважаються відхиленими. Повторний розгляд даного проекту рішення або його частини допускається не раніше, ніж на наступній сесії Ради.

 

Стаття 37.Голосування

1. Розгляд одного питання порядку денного сесії без прийняття рішення Ради щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

2.Головуючий оголошує на засіданні про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту, або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції, а також оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення.

3. Під час обговорення на голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані. Після голосування усіх пропозицій і поправок проект рішення ставиться на голосування “у цілому”.

4. Якщо дві чи більше пропозиції або поправки, що стосуються одного й того ж проекту рішення, виключають одна одну (альтеративні пропозиції або поправки), Рада проводить голосування пропозицій або поправок у порядку їх надходження.

5. Тексти пропозицій або поправок, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається автор пропозиції або поправки.

Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція.

Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка.

У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.

Якщо до пропозиції внесено дві, або більше поправок, – голосування проводиться в порядку їх надходження.

Якщо в результаті прийняття однієї пропозиції або поправки буде відхилення іншої альтернативної пропозиції або поправки, остання на голосування не ставиться.

Після голосування поправок до пропозиції на голосування «в цілому» ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

6. Якщо проект рішення, який прийнятий “за основу”, містить кілька частин (статей), то за внесеною пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради, голосування може проводитися по частинах (постатейно) з наступним голосуванням “у цілому”. Спочатку голосуються частини (статті) проекту рішення, прийнятого “за основу”. Якщо зазначені частини (статті) проекту рішення не приймаються Радою, головуючий ставить на голосування інші редакції частин (статей) у порядку їх надходження.

7. Якщо жодна редакція частини (статті) проекту рішення прийнятого “за основу” не була прийнята, частина (стаття) вважається виключеною з проекту рішення, прийнятого “за основу”.

8. Проект рішення, прийнятий “за основу”, що складається зі схвалених Радою статей, ставиться на голосування “у цілому”.

9. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

10. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі встановлення лічильною комісією факту порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, які унеможливлюють встановлення результатів голосування, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

11. Після закінчення голосування головуючий на засіданні зобов’язаний оголосити його повні результати.

 

РОЗДІЛ 4.

ВИДИ ГОЛОСУВАНЬ

Стаття 38. Види голосувань

Рішення Ради приймаються:

1) відкритим нефіксованим голосуванням шляхом підняття руки;

2) відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням;

3) таємним голосуванням бюлетенями.

 

Стаття 39. Відкрите голосування

1. Відкрите (нефіксоване) голосування шляхом підняття руки проводиться з усіх питань, крім тих, що згідно з чинним законодавством повинні вирішуватися таємним голосуванням, або щодо яких Рада прийняла рішення про проведення таємного або відкритого фіксованого (далі – поіменного) голосування.

2. Під час кожного відкритого нефіксованого голосування члени лічильної комісії зобов’язані зайняти свої місця перед першим рядом зали засідань. Голова лічильної комісії контролює правильність підрахунку голосів. Лічильна комісія розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, приймає відповідне рішення. Голова лічильної комісії підсумовує подані йому дані, доводить до відома депутатів та міського голови підсумкові цифри. Після голови лічильної комісії ці ж цифри повторює головуючий на засіданні, оголошуючи результат голосування.

 

Стаття 40. Поіменне голосування

1. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше половини депутатів від загального складу Ради.

2. На голосування пропозиція про поіменне голосування ставиться першою серед інших пропозицій щодо виду голосування.

3. Поіменне голосування проводиться головою лічильної комісії шляхом поіменного опитування депутатів згідно списку загального складу депутатів Ради, укладеного згідно з українським алфавітом. Кожен депутат при зачитуванні його прізвища повинен підвестися зі свого місця і чітко оголосити своє рішення щодо проекту рішення словами «за», або «проти», або «утримався», або «не голосую».

4. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються апаратом міської ради відразу після голосування і надаються депутатам Ради для ознайомлення за їх зверненням, а також акредитованим представникам засобів масової інформації за їх зверненням не пізніше наступного дня.

5. Дані про результати поіменного голосування заносяться до протоколу пленарного засідання Ради.

 

Стаття 41. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше половини  депутатів від загального складу Ради, крім випадків обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Ради та прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень міського голови.

2. Форма бюлетеня для таємного голосування, розроблена лічильною комісією, затверджується Радою. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає загальній кількості депутатів з урахуванням міського голови виготовляються під контролем лічильної комісії. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування, та у відповідному місці ставляться штамп і підписи голови та секретаря лічильної комісії.

3. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування має бути сформульоване у бюлетені зрозуміло і чітко. В бюлетені по одній кандидатурі або одному проекту рішення повинні бути слова “За”, “Проти”, “Утримався”. У бюлетені для голосування по кількох кандидатурах або варіантах рішення проти кожної кандидатури або варіанту рішення друкується квадрат, в якому ставиться будь-яка позначка, що свідчить про волевиявлення депутата. Після переліку всіх кандидатур або варіантів рішення має бути рядок “Не підтримую жодну кандидатуру ” або “Не підтримую жоден варіант рішення” з квадратом після неї, де ставиться відмітка в разі, коли не підтримується жодна кандидатура або варіант рішення.

4. Лічильна комісія повідомляє депутатів про час, місце і порядок проведення таємного голосування, після чого головуючий на сесії оголошує перерву до 30 хвилин для підготовки процедури таємного голосування. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень для таємного голосування), опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування. Після закінчення перерви голова лічильної комісії доповідає депутатам про готовність до проведення таємного голосування. Якщо у депутатів виникають зауваження або пропозиції щодо підготовки таємного голосування, Рада зобов’язана такі зауваження чи пропозиції розглянути. Про початок процедури таємного голосування головуючий оголошує словами: «Розпочинаємо таємне голосування».

 

Стаття 42.Порядок проведення таємного голосування

1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставляння особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо при вході до сектору для таємного голосування біля кабінки (приміщень) для таємного голосування.

2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору був розміщений стіл для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході – прозорі скриньки для таємного голосування. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

3. Таємне голосування проводиться в кабінці для голосування шляхом проставляння в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. При цьому в кабінці може перебувати тільки один депутат. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку.

4. Про завершення процедури таємного голосування, за відсутності депутатів, які мають бажання взяти участь у таємному голосуванні, головуючий оголошує словами: “Таємне голосування завершено”, – після чого лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Підрахунок голосів включає в себе встановлення загальної кількості депутатів, які взяли участь у голосуванні, погашення невикористаних бюлетенів та самого підрахунку голосів.

5. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, бюлетені, у яких підтримано дві і більше кандидатур або варіанти рішення, бюлетені, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

6. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу Ради, якщо чинним законодавством чи Регламентом не встановлено інше.

7. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення, або, якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів. У такому разі проводиться переголосування, якщо не прийнято іншого рішення Радою.

8. Погашені бюлетені, бюлетені, підраховані лічильною комісією, списки депутатів Ради, за якими було проведено процедуру таємного голосування, поміщаються лічильною комісією у непрозорий пакет, який опечатується, а цілісність пакету посвідчується підписами членів лічильної комісії.

9. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписується головою лічильної комісії та всіма присутніми членами лічильної комісії.

В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

10. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів.

11. Головуючий оголошує остаточні результати таємного голосування.

12. Пакет з результатами голосування та протоколом лічильної комісії долучається до протоколу пленарного засідання Ради.

 

РОЗДІЛ 5.

ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Стаття 43. Протокол пленарного засідання

1. Засідання Ради протоколюється, а також ведеться його відео та аудіо запис. Ведення і оформлення протоколу пленарних засідань Ради здійснює секретар  Немирівської міської  ради,  а  в разі  його  головування  обраний   радою  секретар  пленарного  засідання. Ведення відео та аудіо запису забезпечується працівниками виконавчого комітету Ради.

2. У протоколі вказуються:

1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

2) загальний склад Ради, кількість зареєстрованих,відсутніх на засіданні депутатів, прізвища, ініціали і посади запрошених на засідання Ради осіб, кількість присутніх представників територіальної громади міста  Немирова  Немирівського району;

3) статус засідання – відкрите чи закрите або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного;

4) порядок денний сесії, прізвище та ініціали головуючого на засіданні, прізвища та ініціали доповідачів і співдоповідачів.

5) прізвища та ініціали депутатів, які внесли запит;

6) прізвища та ініціали депутатів, що взяли участь у обговоренні питань(для осіб, що не є депутатами Ради, також їх посади);

7) перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням виду голосування та повних результатів голосування, а самечисла голосів, поданих «за», «проти», «утримався», «не голосував», а також додатки з повними результатами поіменного голосування, протоколи лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування;

3. До протоколу пленарного засідання додаються прийняті Радою рішення.

4. Рішення Ради з процедурних питань заносяться до протоколу.

5. Протокол пленарного засідання Ради оформляється секретарем пленарного засідання і підписується в п’ятнадцятиденний термін з часу закриття пленарного засідання Ради особисто міським головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, або депутатом, який головував на пленарному засіданні Ради (у випадках, передбачених ч. 15 ст. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). До протоколу додається аудіо та відеозапис сесії Ради на компакт-дисках, якщо такі проводилися.

6. За правильність записів у протоколі пленарного засідання відповідає особа, яка веде протокол на пленарному засіданні. Депутат має право ознайомлюватися з  текстами  виступів у протоколах пленарних засідань Ради до їх опублікування. У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання неточностей будь-хто з депутатів може звернутися із зауваженнями до секретаря  міської  ради  для їхнього усунення.

7. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу пленарного засідання й інших матеріалів несе секретар Ради, який протягом п`яти днів з моменту оформлення, видає депутату на його вимогу копію даного протоколу в електронному вигляді.  Протокол сесії є відкритим та оприлюднюється і надається на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідальність за своєчасність оформлень рішень Ради, а також подачі первинних матеріалів до рішень, несе основний розробник проекту рішення Ради.

Підписані рішення, додатки та матеріали, на підставі яких вони приймаються, реєструються  секретарем Ради   у встановленому порядку   в  спеціальному журналі.

8. Оригінали рішень Ради, протоколи пленарних засідань Ради зберігаються у  секретаря Немирівської міської Ради протягом 10 років. Всі зацікавлені особи можуть отримати оригінали перелічених вище документів для ознайомлення або їхні копії на підставі письмового звернення.

Відео та аудіозапис пленарного засідання зберігається також у секретаря Немирівської міської Ради протягом 10 років, після чого передається до міського архіву і надається депутатам Ради на їхню вимогу.

9. Відео та аудіозапис пленарного засідання Ради розміщується на офіційному сайті Ради на наступний день після закриття пленарного засідання та видаються керівникам депутатських фракцій та груп на їх вимогу.  


РОЗДІЛ 6.

ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ І ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

Стаття 44. Порядок підписання прийнятих рішень

1. Міський голова, секретар Ради, або депутат, який головував на пленарному засіданні Ради (у випадках, передбачених ч. 15 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») зобов’язаний власноручно підписати рішення Ради у п`ятиденний строк з моменту його прийняття.

2.Рішення Ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене міським головою з  викладенням  зауважень і внесено ним на повторний розгляд Ради, про що міський голова видає вмотивоване розпорядження.

 У розпорядженні вказується дата і година скликання наступної сесії для повторного розгляду зупиненого міським головою рішення.

Якщо міський голова у двотижневий строк не вніс зупинене рішення на розгляд Ради, воно набирає чинності.

3. Рада зобов’язана у двотижневий строк з моменту зупинення міським головою рішення повторно розглянути дане рішення.

4. У разі прийняття Радою рішення про відхилення зауваження міського голови і підтвердження попереднього рішення 2/3 депутатів від загального складу Ради, таке рішення міський голова зобов’язаний підписати у п’ятиденний строк з моменту підтвердження. Таке рішення набирає чинності та підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому статтею 45 Регламенту.

5. Додатки до рішень Ради підписуються секретарем.

6. Копії рішень Ради у п’ятиденний термін з моменту підписання рішень надаються головам депутатських фракцій і груп та постійних комісій Ради.

Копії рішень Ради надаються громадянам та юридичним особам на підставі їхнього письмового звернення протягом 10 днів після надходження звернення до секретаря Ради.

Стаття 45. Оприлюднення рішень та набрання ними чинності

1. Рішення Ради після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають обов’язковому оприлюдненню  шляхом розміщення їх на дошці оголошень ради, яка розташована в приміщенні ради, і на офіційному сайті Немирівської міської Ради протягом 5 днів з часу їх підписання головуючим або з часу набрання ними чинності, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня оприлюднення, якщо в самих рішеннях не вказаний інший строк набуття ними чинності.

2. Рішення Ради можуть бути в окремих випадках за рішенням Ради офіційно оприлюднені через засоби масової інформації.

3. Всі рішення Ради, крім процедурних, публікуються на офіційному сайті Немирівської міської Ради, доводяться до відома відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям та особам, яких воно стосується.

4.  На офіційному сайті Немирівської міської Ради публікується також:

1) інформація про внесення протесту прокурора на рішення Ради, результати розгляду цього протесту, інформація про звернення прокурора до суду із заявою про скасування рішення Ради або визнання його не чинним;

2) інформація про відкриття провадження щодо оскарження рішення Ради нормативно- правового характеру;

3) інформація про зупинення дії рішення Ради нормативно-правового характеру за рішенням суду та інформація про скасування зупинення дії рішення Ради за рішенням суду.

4) інформація про зупинення дії рішення Ради міським головою з викладеними зауваженнями та внесення ним данного зупиненого рішення на повторний розгляд Ради.

5) інформація про визнання рішення Ради (або його окремих частин) незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання рішення Ради (або його окремих частин) не чинним.

6. Контроль за виконанням рішень Немирівської міської Ради організовує секретар Ради.

Виконавці рішень Ради зобов’язані надати інформацію про хід виконання рішення на вимогу секретаря Ради та депутатів Немирівської міської ради..

РОЗДІЛ 7.

ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА

Стаття 46. Дисципліна та етика

1. Депутати, присутні на пленарному засіданні Ради, повинні, як правило, мати нагрудний знак і посвідчення депутата.

2. На пленарному засіданні Ради депутат та міський голова не повинні вживати образливі висловлювання, непристойності і лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні. У випадку вчинення такого порушення міським головою, секретар Ради чи депутати Ради мають право попередити міського голову про неприпустимість таких висловлювань і закликів.

3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

4. Під час засідання Ради депутати, запрошені і присутні особи не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

5. Якщо депутат, запрошена або присутня особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий на засіданні попереджає порушника персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради, може вимагати від запрошеної або присутньої особи залишити зал до кінця пленарного засідання. Якщо такий порушник відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні призупиняє засідання до виконання порушником його вимоги.

6. Депутат Ради зобов’язаний приймати участь у роботі пленарних засідань, в роботі постійних комісій, в роботі тимчасових контрольних комісій, до складу яких обраний. Про відсутність депутата без поважних причин, секретар Ради повинен інформувати відповідну місцеву організацію партії, а також виборців через місцеві засоби масової інформації.

 

РОЗДІЛ 8.

ДЕПУТАТИ РАДИ

Стаття 47. Повноваження депутата

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту  офіційного оголошення  відповідною міською виборчою комісією  на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть  бути припинені достроково у випадках, передбачених  законодавством.

2. Депутат  представляє інтереси всієї  територіальної громади , має всю повноту прав, що забезпечують йому активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки  перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат,крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3. Депутат зобов’язаний  брати участь у роботі  сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

4. У разі пропуску депутатом  протягом року більше половини  пленарних засідань  ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

5. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

6. Депутат має право звернутися  із запитом  до посадових осіб ради та її органів, міського голови,керівників органів,підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на  відповідній території , з питань, віднесених до відання ради.

    Депутат має право порушувати питання про недовіру міському голові,розпуск органів,утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Пропозиції і зауваження,висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються  радою чи за її дорученням постійними  комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним  і підконтрольним їй органам та посадовим  особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та зауваження у строки, встановлені  радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

 

8. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, робити виписки чи копіювання цих документів.

9. Повноваження депутатів,порядок організації   і гарантії депутатської діяльності визначаються  Конституцією України, Законом  України « Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами України.

10. Повноваження депутата припиняються достроково у випадках, передбачених  ст.5 Закону України «Про статус депутатів  місцевих рад».  Питання  про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається  постійною комісією з питань депутатської діяльності та етики, яка подає раді свій висновок з цього питання. Рада  приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до міської  виборчої комісії для прийняття рішення про проведення виборів депутата замість вибулого, або заміщення вибувшого депутата наступним по черговості із виборчого списку політичної партії, яка висунула цього депутата.

11. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, міського голови, його заступників, керівників відділів і управлінь, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста Немирова  та  Немирівського  району, з питань, які віднесені до відання Ради.

12. Секретар Ради контролює розгляд депутатських запитів.

13. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у десятиденний строк із дня підтримання його Радою дати офіційну письмову відповідь Раді і депутату Ради.

14. Відповідь на депутатський запит може розглядатися на сесії Ради. Депутат Ради, який бажає отримати відповідь на сесії Ради про виконання його депутатського запиту, повинен не пізніше, як за 5 днів до початку сесії письмово повідомити про це секретаря Ради.

Для розгляду відповіді на депутатський запит на пленарне засідання Ради запрошуються особи, до яких було звернуто запит.

Відповідь на депутатський запит оголошує на пленарному засіданні Ради особа, до якої було направлено депутатський запит для розгляду. Кожен депутат після оголошення відповіді на його запит має право виступити і дати оцінку відповіді.

Відповідь на депутатський запит може бути обговорена, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на пленарному засіданні депутатів Ради.

За результатами розгляду депутатського запиту Рада приймає відповідне рішення.

 

Стаття 48. Протокольні доручення

З приводу пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на пленарному засіданні Ради, або переданих в письмовій формі головуючому, головуючий, як правило, дає протокольні доручення, які надсилаються на розгляд посадовим особам, що зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження, і про вжиті заходи повідомити депутатові та Раді.

 

Стаття 49. Право на ознайомлення з офіційними документами

Депутат Ради  має  право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, виконавчих органах Ради, комунальних підприємствах та робити виписки, копіювання цих документів у встановленому законом порядку.

 

 

Стаття 50. Звіти депутата

1. Депутат зобов’язаний не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої Ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень Ради і доручень виборців.

2. Депутат Ради періодично, але не рідше одного разу на рік зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.

3. Звіт депутата публікується на офіційному сайті Немирівської міської Ради (за його бажанням).

 

         Стаття 51. Підвищення кваліфікації депутата

1. Депутат Ради має право на підвищення своєї кваліфікації. Порядок організації підвищення кваліфікації депутата Ради покладається на посадових осіб Ради.

 

Стаття 52. Забезпечення депутатів офіційними виданнями та нормативно-правовими актами

Рада та її виконавчі органи забезпечують депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами Ради, організовують допомогу їм з правових питань депутатської діяльності, надають можливість депутатам ознайомитися з рішеннями Ради та її органів, розпорядженнями міського голови, актами виконавчих органів Ради та актами підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Немирів.

 

Стаття 53. Депутатський клуб

У складі Ради діє «Депутатський клуб» як неформальне об’єднання депутатів Ради, який збирається за ініціативи  групи депутатів напередодні пленарного засідання Ради для узгодження питань депутатської діяльності, обміну думками, пропозиціями і досвідом. 

 

Стаття 54. Забезпечення діяльності депутатів

1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності депутатських фракцій та комісій Ради покладається на виконавчий комітет Ради та виконавчі органи Ради, які зобов’язані надати фракціям та комісіям Ради окреме приміщення, обладнане необхідними технічними засобами та витратними матеріалами для заходів, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.

2. У Раді діє громадська приймальня депутата,яка розташована в окремій кімнаті, розміщеній в  приміщенні Немирівської міської Ради. У цій приймальні відбувається прийом виборців кожним депутатом за сприяння працівників виконавчих органів Ради.

 

РОЗДІЛ 9.

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ ТА ГРУПИ.

Стаття 55. Постійні комісії Ради

У складі Ради діють такі постійні комісії:

- постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності, взаємодії з правоохоронними органами і регламентної  політики ;

- постійна комісія з питань планування, фінансів, цін,  бюджету  та регуляторної  політики;

- постійна  комісія з питань соціального  захисту;

- постійна комісія з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та містобудування;

- постійна  комісія з питань комунальної власності,  приватизації, транспорту і зв’язку;

- постійна  комісія з питань охорони здоров’я та санітарного  нагляду;

- постійна комісія з питань духовного відродження, освіти, культури, торгівлі та побутового  обслуговування  ;

 

Стаття 56. Порядок функціонування постійних комісій

1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

Для здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету Ради кожна постійна комісія отримує всі рішення виконавчого комітету Ради у п`ятиденний строк з часу його підписання міським головою.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голосування з приводу затвердження голів постійних комісій може відбуватися по кожній внесеній кандидатурі окремо, групами по декілька осіб, або за списком у цілому без обговорення, про що приймається відповідне рішення Ради більшістю голосів від загального складу Ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями.

(ч.4 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

4. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження  міською радою,  готують висновки з цих питань. (ч.5 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

5. Постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді та виконавчому комітету Ради органів, а також з питань, віднесених до відання Ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради або виконавчого комітету Ради.

6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

7. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії, а в разі його відсутності або неможливості ним виконувати повноваження – секретар комісії.

8. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки, рекомендації, власні проекти рішень. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

10. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень Ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

12. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

13. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

14. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується Радою з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями Ради.

 

Стаття 57. Відкликання голів постійних комісійРади

1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний Радою.

2. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії Ради вносяться:

1)міським головою;

2)секретарем Ради;

3)постійною комісією Ради, яка приймає на засіданні рішення про відкликання голови комісії(без врахування голосу самого голови постійної комісії);

4)не менш,ніж1/3депутатів від загального складу Ради;

5)фракцією, членом якої є даний депутат.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, Рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного комісією. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до компетенції комісії. Рішення Ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

 

Стаття 58. Тимчасові контрольні комісії Ради

1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають проекти рішень, звіти і пропозиції на розгляд Ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше, ніж  половина депутатів від загального складу Ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

 

 

Стаття 59. Протоколювання засідань постійних комісій Ради та тимчасових контрольних комісій Ради

Секретар  комісії  веде протокол засідань комісії (постійної, тимчасової контрольної), робить ксерокопії необхідних документів, запрошує депутатів та посадових осіб структурних підрозділів виконавчого комітету ради на засідання цих комісій, несе відповідальність за зберігання протоколів тощо.

Висновки, рекомендації і протоколи засідань постійних комісій є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Стаття 60. Депутатські фракції та групи

1. Депутати Ради можуть об’єднуватись у депутатські фракції та групи чисельністю більше п’яти депутатів.

Діяльність депутатських фракцій та груп визначається законами України та Регламентом.

2. Депутатські фракції формуються депутатами Ради на партійній основі.

3. Депутатська фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Збори депутатів обирають голову фракції та осіб, уповноважених представляти фракцію в Раді.

4. Депутатські фракції реєструються секретарем Ради, шляхом внесення їх до реєстру за письмовим поданням уповноваженої особи фракції.

5. Письмове подання повинно містити:

1) назву депутатської фракції;

2) прізвище та ім’я депутата, який виявив бажання бути членом фракції та його особистий підпис;

3) інформацію про голову (уповноважених осіб) депутатської фракції;

4) дату і підпис голови (уповноваженої особи) депутатської фракції.

6. Повноваження депутатської фракції починаються з моменту оголошення головуючим письмового подання на пленарному засіданні Ради.

7. Депутат може бути членом лише однієї фракції.

8. Діяльність депутатської фракції припиняється у разі виходу з неї всіх депутатів, прийняття депутатами, які входять до складу фракції, рішення про припинення діяльності фракції, а також після закінчення строку повноважень Ради даного скликання.

9. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутати Ради, які входять до однієї групи, обирають з-поміж себе особу, яка очолює групу.

Депутатська група складається не менш, як з п’яти депутатів Ради.

10. Депутатська група реєструється секретарем Ради на підставі письмового повідомлення про сформування депутатської групи.

11. До складу вже створених фракцій та груп можуть входити інші депутати Ради на підставі поданої ними заяви.

Будь-хто з депутатів може відкликати свій підпис з подання про утворення фракції або подати заяву про вихід із групи.

Про кожну зміну кількісного складу фракцій та груп головуючий повідомляє на пленарному засіданні Ради одразу після отримання інформації про такі зміни.

12. Рада сприяє діяльності депутатських фракцій та груп.

 

Стаття 61. Права депутатських фракцій та груп

Депутатські фракції та групи мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових контрольних комісіях Ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді чи опозиції.

 

РОЗДІЛ 10.

ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Стаття 62. Посадові особи ради

1. Посадовими особами Ради є міський голова та секретар ради, які приймаються на службу в органи місцевого самоврядування у відповідності до ст..ст. 10, 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

2. Повноваження посадових осіб ради визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” (ст.42, ст.50) та іншими законами України.

3. При здійсненні повноважень міський голова є відповідальним перед Радою.

4. Міський голова на вимогу не менше половини депутатів від загального складу міської ради зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений депутатами термін.

5. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , а повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.

6. Заступники  міського  голови , керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради, за  пропозицією  міського голови, затверджуються Радою шляхом голосування, вважаються такими, що вступили на посаду, з моменту складення Присяги та скріплення її своїм підписом і здійснюють свої повноваження відповідно до ст. 51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

7. Керівники відділів та інші працівники органів місцевого самоврядування призначаються на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 

Стаття 63. Виконавчі органи

1. Виконавчими органами Ради є виконавчий комітет, відділи і інші створювані Радою виконавчі органи.

2. Акти виконавчих органів Ради, які не відповідають Конституції, законам України, іншим актам законодавства, рішенням Ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані Радою.

3. Статус і повноваження виконавчих органів Ради визначаються законами України, та, у випадках, передбачених ними, – положеннями про ці органи, які затверджуються Радою.

4. Утворення виконавчого комітету, затвердження його кількісного та персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск є виключною компетенцією Ради.

Рада затверджує своїм рішенням регламент виконавчого комітету Ради.

5. Виконавчий комітет не пізніше, ніж за 5 днів до засідання виконавчого комітету Ради,  повідомляє депутатів Ради про це засідання і надає  головам фракцій та груп,  постійних комісій  та  депутатам Ради порядок денний і в електронному вигляді матеріали, що виносяться на засідання. Ці матеріали на вимогу депутата працівниками виконавчого  комітету тиражуються в необхідній кількості. 

 

Стаття 64. Порядок обрання виконавчого комітету Ради

1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією міського голови.

2. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі відповідно міського голови, всіх  заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Ради, котрі працюють у виконавчих органах Ради на постійній основі.

До виконавчого комітету Ради можуть входити керівники відділів, та інших виконавчих органів Ради. Крім того, до складу виконавчого комітету Ради можуть входити особи, які працюватимуть у ньому на громадських засадах.

До складу виконавчого комітету Ради входить також за посадою секретар Ради.

3. Міський голова пропонує на розгляд Ради кандидата на посаду члена виконавчого комітету Ради. Кандидат на посаду члена виконавчого комітету Ради зобов’язаний виступити на пленарному засіданні Ради з автобіографічною інформацією і відповісти на запитання депутатів. Крім того, кандидат на посаду члена виконавчого комітету Ради, який працюватиме у виконавчих органах Ради на постійній основі, зобов’язаний виступити перед депутатам з програмою діяльності і відповісти на запитання депутатів Ради.

4. Голосування з приводу затвердження персонального складу виконавчого комітету Ради може відбуватися по кожній внесеній кандидатурі окремо, групами по декілька осіб, або одразу за усіх членів виконавчого комітету Ради, про що приймається відповідне рішення Ради.

5. Якщо Рада не затвердила кандидата на посаду члена виконавчого комітету Ради, міський голова зобов’язаний подати на розгляд Ради іншого кандидата. Повторне голосування стосовно кандидатів, не затверджених Радою, на поточній сесії не допускається.

 

 

Стаття 65. Звіт виконавчих органів Ради

1. Виконавчий комітет Ради, відділи та інші виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними Раді. Члени виконавчого комітету Ради звітують перед Радою на її вимогу, але не рідше одного разу на рік з часу їхнього обрання.

2. Час, який надається посадовим особам виконавчого комітету Ради для підготовки звіту, не може бути меншим одного місяця.

3. За результатами звітів членів виконавчого комітету Ради на сесію Ради виносяться проекти рішень про оцінку їх роботи. Робота члена виконавчого комітету Ради оцінюється на “задовільно” або “незадовільно”. Рада своїм рішенням дає оцінку роботи члена виконавчого комітету Ради або виконавчого комітету Ради загалом, оцінка повинна бути вмотивованою.

Якщо Рада своїм рішенням визнала роботу виконавчого комітету Ради "незадовільною", то такий виконавчий комітет Ради вважається розпущеним.  

 

 

 

РОЗДІЛ 11.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Даний Регламент набирає чинності на наступний день після його затвердження міською радою і підписання головуючим та діє до затвердження нового Регламенту роботи  Немирівської міської ради депутатами наступного скликання.

2.Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря Ради, постійну комісію  з питань депутатської діяльності, етики, захисту прав людини, законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламентної  політики

Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

 1. Зміни та доповнення до цього Регламенту можуть вноситися лише шляхом   прийняття Радою відповідного рішення.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора